กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับ อ.อ.ป.
กฎหมายด้านป่าไม้
  พระราชบัญญัติ ป่าไม้ 2484
  พระราชบัญญัติ สำหรับช้างป่า(ฉบับที่2) พ.ศ.2503
  พระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
  พระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติ 2507
  พระราชบัญญัติ สวนป่า 2535
  พระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2535
  พระราชบัญญัติ เลื่อยโซ่ยนต์ 2545
  พระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546
  พระราชบัญญัติ ป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2562
  พระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559
  พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562
  พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562
  พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562
  พระราชบัญญัติระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ พ.ศ.2563
  พระราชบัญญัติระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการตรวจสอบที่ดินที่มีหนังสืออนญุาต ตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ หรือกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ที่ขอขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า พ.ศ.2562
  ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการแจ้งการออกหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้การเก็บรักษาหนังสือรับรองการแจ้งบัญชีแสดงรายการไม้เอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับการดังกล่าว และหลักฐานแสดงการได้ไม้มาโดยชอบ พ.ศ.2563

Copyright 2018 Forest Industry Organization. All rights reserved.