กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับ อ.อ.ป.
กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  ประมวลกฎหมายที่ดิน
  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2499
  พระราชบัญญัติ ภาษีบำรุงท้องที่ 2508
  พระราชบัญญัติ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2475
  พระราชบัญญัติ รถยนต์ 2522
  พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย 2535
  พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล 2496
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ 2540
  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับ3) 2551
  พระราชบัญญัติจราจรทางบก(ฉบับที่8) 2551
  พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ 2542
  พระราชบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ 2535
  พระราชบัญญัติประมวลกฎหมายอาญา 2499
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) 2550
  พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 2543
  พระราชบัญญัติโรงงาน 2535
  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) 2551
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550
  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2535
  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
  พระราชบัญญัติอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน 2554
  พระราชบัญญัติอาวุธปีน พ.ศ.2490
  รัฐธรรมนูญ ปี 2560
  ประมาณกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 15) ปี 2562
  พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553
  พระราชบัญญัติ โรงงาน (ฉบับที่ 2) 2562
  พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
  พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2551
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ.2562
  พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562
  พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดสวัสดิภาพช้างในปางช้าง พ.ศ.2563

Copyright 2018 Forest Industry Organization. All rights reserved.