กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับ อ.อ.ป.
คำสั่งอื่นๆ ของ อ.อ.ป.
  คำสั่ง อ.อ.ป. ที่ 54/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ส่วนลด การจ่ายค่าการตลาด และเงื่อนไขการเข้าพักในสถานที่ท่องเที่ยวขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พ.ศ.2563
  คำสั่ง อ.อ.ป. ที่ 141/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การจำหน่ายไม้ยางพาราสวนป่าล่วงหน้า พ.ศ. 2563
  คำสั่ง อ.อ.ป. ที่ 158/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การจำหน่ายไม้สักท่อนสวนป่าล่วงหน้าของ อ.อ.ป. พ.ศ.2563
  คำสั่ง อ.อ.ป. ที่ 95/2564 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคา คณะกรรมการดำเนินการขาย ทรัพยสินชำรุด และอะไหล่เก่าหมดสภาพการใช้งาน

Copyright 2018 Forest Industry Organization. All rights reserved.