นายสุก ิจ จันทร ์ทอง
Mr.Sukit Junthong
เบอร์ตรง :  0 5432 1499
เบอร์โทรสาร : 0 5432 1499
เบอร์ที่ทำงาน : 0 5422 7051 ต่อ 100
เบอร์มือถือ : 08 1888 5065
E-mail : sukit.j@northfio.com , fioem11@fio.co.th
ที่อยู่ : 26 ถนนท่ามะโอ ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 52000
ข้อมูล ณ วันที่ 6 พ.ย.58

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ : Forest Industry Organization

Copyright © 2015.All Rights Reserved.