นายชาญณรงค์ อินทนนท์
Mr. Chanarong Intanont
เบอร์ตรง : 0 7727 5915
เบอร์โทรสาร : 0 7728 1132
เบอร์ที่ทำงาน : 0 7728 1161 
เบอร์มือถือ : 08 9844 5903
E-mail : Fio_ne@hotmail.com
ที่อยู่ : 145 หมู่ 2 ถนนศร ีวิชัย ตําบลมะขามเต ี้ย อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร ์ธาน ี 84000
ข้อมูล ณ วันที่ 6 พ.ย.58

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ : Forest Industry Organization

Copyright © 2015.All Rights Reserved.