นายภาสกร มีวาสนา
Mr. Pasakon Meevasana
เบอร์โทรสาร : 0 5482 9339
เบอร์ที่ทำงาน : 0 5482 9311 
เบอร์มือถือ : 08 9851 4054
ที่อยู่ :
ในเมือง 26 ถนนท ่ามะโอ ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 52000
นอกเมือง กม.28-29 ถนนลําปาง-เชียงใหม่ ตําบลเวียงตาล อําเภอห ้างฉัตร จังหวัดลําปาง 52190
ข้อมูล ณ วันที่ 6 พ.ย.58

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ : Forest Industry Organization

Copyright © 2015.All Rights Reserved.