1.ขั้นตอนการเข้าใช้งาน Internet และ การเปลี่ยน Password
2.การตรวจสอบอุปกรณ์เบื้องต้น
3.คู่มือการฝึกอบรมผู้ใช้งาน
4.แบบฟอร์ม การขอชื่อผู้ใช้,รหัสผ่านเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต
    และ การขอใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
5.การเชื่อมโยงเครือข่ายภายในสำนักงานกลางและส่วนภูมิภาค
6.การทำงานของอุปกรณ์โครงข่ายแต่ละอุปกรณ์

1.พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

2.พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544, มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน สารสนเทศ, พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

3. นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พ.ศ.2558
     3.1 ประกาศ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้วนสารสนเทศ
     3.2 แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

Copyright 2015. All Rights Reserved