บาร์
BP10-001
บาร์เหล้าเคลื่อนที่ แบบ 1
ขนาด 0.40 x 0.60 x 0.70 ม.
ราคา 2,400.- บาท
BP10-002
บาร์เหล้าเคลื่อนที่ แบบ 2
ขนาด 0.40 x 0.75 x 0.70 ม.
ราคา 2,600.- บาท
BP10-003
บาร์เข็นมีลิ้นชัก
ขนาด 0.40 x 0.60 x 0.60 ม.
ราคา 2,800.- บาท