เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ     

                ภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics) เป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการรวบรวมข้อมูล

การจัดทำข้อมูล การวิเคราะห์  การแปลตีความหมาย การประมวลผล การเผยแพร่ และการใช้ข่าวสารภูมิศาสตร์

เพื่อให้เราสามารถสร้างภาพ และเข้าใจข้อมูลเชิงพื้นที่ของโลก (geospatial data) ที่เราอาศัยอยู่ได้เป็นอย่างดี

ทำให้ได้ข่าวสารที่ถูกต้อง และทันสมัย สามารถใช้ประกอบและสนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยว กับการจัดการบริหาร

ด้านสาธารณะ และด้านการบริการเชิงธุรกิจต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          ในปัจจุบันหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการในด้านต่างๆ ให้งานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ซึ่งเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว  ทำให้นักภูมิสารสนเทศจะต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง

Hardware, Software, ข้อมูล รวมไปถึงกระบวนการรวบรวมข้อมูล และจัดทำข้อมูล

 

     หัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ