งบการเงิน ก่อน สตง. สอบทาน/ตรวจสอบ
  - งบการเงิน ประจำไตรมาส 1 ปี 2557
  - งบการเงิน ประจำไตรมาส 2 ปี 2557
  - งบการเงิน ประจำไตรมาส 3 ปี 2557
  - งบการเงิน ประจำปี 2557
  - งบการเงิน ประจำไตรมาส 1 ปี 2558
  - งบการเงิน ประจำไตรมาส 2 ปี 2558
  - งบการเงิน ประจำไตรมาส 3 ปี 2558
  - งบการเงินประจำปี 2558
  - งบการเงิน ประจำไตรมาส 1 ปี 2559
  - งบการเงิน ประจำไตรมาส 2 ปี 2559
  - งบการเงิน ประจำไตรมาส 3 ปี 2559
 
รายงานการสอบทาน/ตรวจสอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีและงบการเงินองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
  # สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
  # สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
  # สำหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
  # สำหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
  # สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
  # สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
  # สำหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
  # สำหรับงวด 3 เดือนและ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
  # สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
   
 

Copyright 2010 Forest Industry Organization. All rights reserved.