ข้อบังคับ/หลักเกณฑ์/คู่มือ
จัดลำดับองค์ความรู้ (KM) ของ อ.อ.ป.
สรุปองค์ความรู้ (KM) ของ อ.อ.ป.
แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คู่มือการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการจัดการความรู้
KNOWLEDGE MANAGEMENT ( KM ) การจัดการองค์ความรู้
ตัวอย่าง KM ของ อ.อ.ป.
วิสัยทัศน์ ( Vision )

Copyright 2010 Forest Industry Organization. All rights reserved.