กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับ อ.อ.ป.
ข้อบังคับต่างๆ ของ อ.อ.ป.
  สัญญาของผู้ปฎิบัติงาน อ.อ.ป. ที่ไปศึกษาหรือฝึกอบรม ในต่างประเทศ (แก้ไขเมื่อ 3 ก.ค. 2559)
  สัญญาของพนักงาน อ.อ.ป. ที่ไปศึกษาหรือฝึกอบรม ในประเทศ(ในเวลาราชการ) (แก้ไขเมื่อ 3 ก.ค. 2559)
  สัญญาของพนักงาน อ.อ.ป. ที่ไปศึกษาหรือฝึกอบรม ในประเทศ(นอกเวลาราชการ) (แก้ไขเมื่อ 3 ก.ค. 2559)
การประชุมของคณะกรรมการ พ.ศ. 2541
กองทุนบำเหน็จผู้ปฏิบัติงานในองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พ.ศ. 2542
ข้อจำกัดอำนาจผู้อำนวยการในการทำนิติกรรมสัญญา พ.ศ. 2548
ข้อบังคับ ว่าด้วย ความรับผิดทางละเมิดของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2549
การให้ผู้อำนวยการมอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการ พ.ศ. 2541
การบรรจุ การแต่งตั้ง การเรียกประกัน การเลื่อนขั้นเงินเดือน และการถอดถอนสำหรับผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ.2548
การจ่ายเงินเดือนระหว่างลาหรือค่าจ้างระหว่างลาของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2541
การพัสดุ พ.ศ. 2548
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม พ.ศ. 2541
การกำหนดตำแหน่งพิเศษ พ.ศ. 2548
การรับส่งงานในหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน พ.ศ. 2541
การให้บำเหน็จความชอบฯ พ.ศ.2531
อัตราตำแหน่ง พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ พ.ศ.2553
การปฎิบัติงาน พ.ศ.2553
การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน พ.ศ.2553
  แบบสัญญา อ.อ.ป. ว่าด้วยการไปศึกษา ฝึกอบรม ปี 2553
ข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2554
  ข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วย การแบ่งส่วนงานและกำหนดหน้าที่ส่วนงานของ อ.อ.ป. 2556
  คำสั่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เรื่อง การกำหนดส่วนงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของ อ.อ.ป.
  คำสั่ง อ.อ.ป. เรื่อง กำหนดส่วนงาน หน้าที่ความรับผิดชอบส่วนงาน และกรอบอัตรากำลังขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ส.คช.)
  คำสั่ง อ.อ.ป. ที่ 36/2557 เรื่อง กำหนดส่วนงานและหน้าที่ความรับผิดชอบส่วนงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.ภาค) 
  หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและเลือนระดับควบ 4-5 ขึ้นไป  
  หลักเกณฑ์การจ้างบรรจุ และเลื่อนระดับ/ชั้น ระดับ 1-4 และ ชั้น 1-6 (คำสั่งที่ 1/2559) ลว.5 ม.ค. 59
  หลักเกณฑ์การจ้างและการบรรจุผู้ปฏิบัติงาน ตามสัญญาจ้างแรงงาน คำสั่ง ออป.ที่ 174/2558
พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้ง อ.อ.ป.
พรฎ.จัดตั้ง อ.อ.ป. พ.ศ. 2499
พรฎ.จัดตั้ง อ.อ.ป. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2517
พรฎ. จัดตั้ง อ.อ.ป. (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2533
พรฎ. จัดตั้ง อ.อ.ป. (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2542
พรฎ. จัดตั้ง อ.อ.ป. (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546
พรฎ. จัดตั้ง อ.อ.ป. (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559
พระราชบัญญัติ
พระราชบัญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล
พรบ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502
พรบ.ว่าด้วย การให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535
พรบ.คุณสมบัติมาตรฐาน พ.ศ. 2518
พรบ.คุณสมบัติมาตรฐาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519
พรบ.คุณสมบัติมาตรฐาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2520
พรบ.คุณสมบัติมาตรฐาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543
พรบ.คุณสมบัติมาตรฐาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
พรบ.คุณสมบัติมาตรฐาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550
พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2547
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2547
พระราชบัญญัติ ว่าด้วย ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542Clicklink
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539Clicklink
พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545Clicklink
พรบ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
พรบ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
พรบ.จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559
จรรยาบรรณ อ.อ.ป.
ระเบียบ อ.อ.ป. ว่าด้วย ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. 2558
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of interest : COI )
ระเบียบ ออป. ว่าด้วยประมวลจริยธรรม
จรรยาบรรณองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
จรรยาบรรณองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 58
หลักเกณฑ์ต่างๆ ของ อ.อ.ป.
กำหนดกลุ่มงานและสายงานของ อ.อ.ป. (คำสั่ง อ.อ.ป. ที่ 155/2559)
กำหนดเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพของ อ.อ.ป. (คำสั่ง อ.อ.ป. ที่ 156/2559)
การประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะสำหรับผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. (คำสั่ง อ.อ.ป. ที่ 154/2559)
  คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. พ.ศ. 2559
  แบบ JD และตัวชี้วัดรายบุคคล (แก้ไขได้)
  แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (แก้ไขได้)
  คู่มือการประเมินสมรรถนะ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. พ.ศ. 2559
  แบบประเมินสมรรถนะ (แก้ไขได้)
  แบบ IDP และแบบติดตาม IDP (แก้ไขได้)
  บันทึกซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติ (ที่ ทส 1401/ว 2404 ลว.18 สค.59)
  คำบรรยายลักษณะงาน (JD)
  1. JD ตำแหน่งงานด้านสวนป่า
  2. JD ตำแหน่งงานสำนักส่งเสริมฯ
  3.JD ผอส. 17 สำนัก จัดทำ พ.ค.56
  4.JD ของ สอ. และ ส.ทม. จัดทำ พ.ศ. 2557
  รายการตัวชี้วัดรายบุคคลของ อ.อ.ป.
  รายการตัวชี้วัดรายบุคคลของงานในสำนักส่งเสริม รวม 9 งาน
  รายการตัวชี้วัดรายบุคคลของงานใน ส.คช. รวม 11 งาน
  รายการตัวชี้วัดรายบุคคลพนักงานปฏิบัติการของ อ.อ.ป. รวม 9 งาน
  รายการตัวชี้วัดรายบุคคลของงานใน ส.อ. รวม 6 งาน
  รายการตัวชี้วัดรายบุคคลของงานใน ส.ทม. รวม 8 งาน
  รายการตัวชี้วัดรายบุคคลของงานใน ส.กส. รวม 4 งาน
  รายการตัวชี้วัดรายบุคคลของงานใน ส.ตส. รวม 6 งาน
  รายการตัวชี้วัดรายบุคคลของงานใน ส.ธต. รวม 7 งาน
  รายการตัวชี้วัดรายบุคคลของงานใน ส.นผ. รวม 8 งาน
  รายการตัวชี้วัดรายบุคคลของงานใน ส.กม. รวม 4 งาน
  รายการตัวชี้วัดรายบุคคลของงานใน ส.วส. รวม 11 งาน
โครงการต่าง
  กิจกรรมการธำรงรักษาบุคลากร ประจำปี 2559
  กิจกรรมการธำรงรักษาบุคลากร ประจำปี 2559-2564
โครงการปรับปรุงอัตรากำลังในระดับเนื้องานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (Work Flow)
  ปี 2558 จำนวน 3 สายงาน (บริหารทั่วไป ทรัพยากรมนุษย์ อนุรักษ์และบริบาลช้าง)
  ปี 2559 จำนวน 6 สายงาน (อุตสาหกรรม ช่าง/จักรกล สารสนเทศ บัญชี กิจกรรมสัมพันธ์/การท่องเที่ยว ตรวจสอบภายใน และบริหารทั่วไป) (เพิ่มเติม)
  แบบฟอร์มการวิเคราะห์อัตรากำลัง (แก้ไขได้)
  แบบฟอร์มการวิเคราะห์อัตรากำลัง (มาตรฐานของงานสวนป่า) (แก้ไขได้)
  ตัวอย่างการวิเคราะห์อัตรากำลัง
  มาตรฐานส่วนแผนงานและประเมินผล (แก้ไขได้)
  งานแผนงานและประเมินผล ออป.เขต (แก้ไขได้)
  มาตรฐานงานบริหารจัดการด้านผลผลิต ส่วนบริการจัดการสวนป่าและผลผลิต (แก้ไขได้)
โครงสร้าง ออป.ภาค
  1) โครงสร้างการบริหารและกรอบอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ออป.ภาค
  2) ข้อมูลรายละเอียดของงานสวนป่าทั้งหมด 
  3) สรุปข้อมูลบุคลากรด้านสวนป่าและรายชื่อผู้ปฏิบัติงานของแต่ละงานสวนป่า/ภาค  

Copyright 2010 Forest Industry Organization. All rights reserved.

ข้อบังคับ/หลักเกณฑ์/คู่มือ