การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ITA
 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง โครงสร้างการบริหารงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
O2 ข้อมูลผู้บริหาร ทำเนียบผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่ อำนาจหน้าที่
การกำหนดส่วนงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของ อ.อ.ป.
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน แผนยุทธศาสตร์
O5 ข้อมูลการติดต่อ ด้านท้ายของหน้าหลัก / ที่ตั้งสำนักงาน
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับ อ.อ.ป.
การประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวสารทั่วไป
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
O9 Social Network Facebook
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี แผนงานที่สำคัญ ปี 2564
O11 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 2564 ไตรมาส 1
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ปี 2563
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือการใช้งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
คู่มือการประเมินสมรรถนะ
คู่มือปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
คู่มือการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปในการคำนวณค่างานที่ต้องปรับลดตามสัญญาแบบปรับราคาได้ GSCALATION FACTOR (ค่า K)
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ นโยบายและแนวทางปฏิบัติการส่งเสริมแข่งขันด้านการตลาดที่เป็นธรรม
วิธีการและขั้นตอนการสั่งซื้อ
วิธีการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สถิติการให้บริการจำหน่ายสินค้า
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ผลการสำรวจความพึงพอใจ
O17 E–Service การซื้อสินค้าออนไลน์
บริการด้านภูมิสารสนเทศ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนงานที่สำคัญ ปี 2564
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปี 2564 ไตรมาส 1
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ปี 2563
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศ อ.อ.ป. เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน รายงานข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 64
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาบุคลากรของ อ.อ.ป. ประจำปี 2564
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล การดำเนินงานตามนโยบายและแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 ไตรมาส 1
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับ อ.อ.ป.
คำสั่ง ออป. ที่ 9/2564 เรื่องหลักเกณฑ์การจ้างและการบรรจุผู้ปฏิบัติงานสัญญาจ้าง ลว. 20 ม.ค. 64
คำสั่ง ออป. ที่ 1/2559 เรื่องหลักเกณฑ์การบรรจุและเลื่อนระดับ/ชั้น ผู้ปฏิบัติงาน ระดับ 1-4 และชั้น 1-6 ลว. 5 ม.ค. 59 (แก้ไข)
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งเลื่อนระดับควบ 4-5 ขึ้นไป
คำสั่ง ออป. ที่ 169/2561 เรื่อง เส้นทางฝึกอบรม (Training Roadmap) ลว. 14 ก.ย. 61
คำสั่ง ออป. ที่ 179/2561 เรื่อง การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพของ อ.อ.ป. ลว. 1 ต.ค. 61
คำสั่งการปรับปรุงคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานและคู่มือการประเมินสมรรถนะสำหรับผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. (คำสั่ง อ.อ.ป. ที่ 182/2563)
คำสั่ง ออป. ที่ 229/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบของพนักงานและพนักงานปฏิบัติการ ลว. 20 พ.ย. 43
กิจกรรมยกย่องชมเชยผู้ปฏิบัติงาน ปี 2564
โครงการการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง 2564
กิจกรรม Happy Work Place ปี 2564
การให้บำเหน็จความชอบฯ พ.ศ. 2531
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ พ.ศ. 2553
การปฏิบัติงาน พ.ศ. 2553
ข้อบังคับว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2549
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี การดำเนินงานตามนโยบายและแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ แนวทางการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป
แนวทางการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวทางการใช้งานระบรับเรื่องร้องเรียน (e-Petition) อ.อ.ป.
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ ช่องทางการติดต่อสำนักตรวจสอบภายใน รับเรื่องร้องเรียนการรับคำปรึกษา
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบประจำปี ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2564
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น กระดานถามตอบ/ข้อคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ทส.โดย อ.อ.ป. ร่วมหารือกลุ่มเกษตรกรแก้ปัญหาขาดแคลนอาหารช้าง
ทส.โดย อ.อ.ป. ร่วมกับชุมชน ประชุมโครงการปลูกสวนป่าไม้เศรษฐกิจ
ทส.โดย อ.อ.ป. ร่วมกับ ประชาชนจิตอาสา ทำแนวป้องกัน ไฟป่า ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่
ทส.โดย อ.อ.ป. ร่วมกับราษฎร และเจ้าหน้าที่ทำแนวป้องกัน ไฟป่า ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ฯ
ทส.ร่วมฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันไฟป่า เพื่อพัฒนาและฝึกเทคนิคการใช้อุปกรณ์ดับไฟป่า
ทส.โดย อ.อ.ป. ร่วมออกหน่วยบริการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ พร้อมแจกกล้าไม้ 1,000 ต้น
ทส.ประชุมและตรวจติดตามเกษตรกร กลุ่มผู้ปลูกป่าสุพรรณบุรีและกาญจนบุรี เพื่อรองรับการตรวจประเมินมาตรฐาน มอก.14061
ทส.โดย อ.อ.ป. นำนักศึกษา ม.เชียงใหม่ศึกษาวิธีปฏิบัติการปลูกสวนป่าเศรษฐกิจของไทย
ทส.โดย อ.อ.ป.ทำแนวกันไฟร่วมกับชุมชนหวังลดสูญเสีย ปัญหาฝุ่นละอองและหมอกควัน
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ทส.โดย อ.อ.ป. จัดกิจกรรม FIO No Gift Policy เสริมสร้างคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การประเมินความเสี่ยง ประจำปี (ปี 2564)
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ปี 2564)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การดำเนินการ
กิจกรรมยกย่องชมเชยผู้ปฏิบัติงาน ปี 2564
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ปี 2564
ทส.โดย อ.อ.ป. จัดกิจกรรม FIO No Gift Policy เสริมสร้างคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ
แผนป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 (ไตรมาส 1)
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ : www.fio.co.th