การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ITA
แบบประเมินความพึงพอใจ
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง โครงสร้างการบริหารงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
O2 ข้อมูลผู้บริหาร ทำเนียบผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่ อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน แผนยุทธศาสตร์
O5 ข้อมูลการติดต่อ ด้านท้ายของหน้าหลัก / ที่ตั้งสำนักงาน
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับ อ.อ.ป.
การประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวสารทั่วไป
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
O9 Social Network Facebook
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
O11 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณ
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณ
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือการใช้งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
คู่มือการประเมินสมรรถนะ
คู่มือปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
คู่มือการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปในการคำนวณค่างานที่ต้องปรับลดตามสัญญาแบบปรับราคาได้ GSCALATION FACTOR (ค่า K)
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ คู่มือและมาตรฐานการให้บริการประชาชน
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สถิติการให้บริการจำหน่ายสินค้า
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ผลการสำรวจความพึงพอใจ
O17 E–Service การซื้อสินค้าออนไลน์
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณ
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศ อ.อ.ป. เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน รายงานข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 65
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี รายงานข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 64
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาบุคลากรของ อ.อ.ป. ประจำปี 2565
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล การดำเนินงานตามนโยบายและแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565 ไตรมาส 1
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับ อ.อ.ป.
คำสั่ง ออป. ที่ 9/2564 เรื่องหลักเกณฑ์การจ้างและการบรรจุผู้ปฏิบัติงานสัญญาจ้าง ลว. 20 ม.ค. 64
คำสั่ง ออป. ที่ 1/2559 เรื่องหลักเกณฑ์การบรรจุและเลื่อนระดับ/ชั้น ผู้ปฏิบัติงาน ระดับ 1-4 และชั้น 1-6 ลว. 5 ม.ค. 59 (แก้ไข)
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งเลื่อนระดับควบ 4-5 ขึ้นไป
คำสั่ง ออป. ที่ 145/2565 เรื่อง เส้นทางฝึกอบรม (Training Roadmap) ลว. 1 ก.ค. 2565
คำสั่ง ออป. ที่ 73/2565 เรื่อง กลุ่มงานและสายงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ลว.18 มีนาคม 2565
คำสั่งการปรับปรุงคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานและคู่มือการประเมินสมรรถนะสำหรับผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. (คำสั่ง อ.อ.ป. ที่ 182/2563)
คำสั่ง ออป. ที่ 229/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบของพนักงานและพนักงานปฏิบัติการ ลว. 20 พ.ย. 43
การให้บำเหน็จความชอบฯ พ.ศ. 2531
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ พ.ศ. 2553
การปฏิบัติงาน พ.ศ. 2553
ข้อบังคับว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2549
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี การดำเนินงานตามนโยบายและแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มาตรการและแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ ช่องทางการติดต่อสำนักตรวจสอบภายในรับเรื่องข้อร้องเรียน
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบประจำปี ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2564 และ 2565
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม อ.อ.ป. ร่วมประชุม "โครงการนำร่องอุตสาหกรรมไม้สักครบวงจร จังหวัดแพร่"
อ.อ.ป. ร่วมหารือแนวทางการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน
สป.หลวงสันกำแพงร่วมประชาสัมพันธ์ "ชิงเก็บ ลดเผา" ไข่ไก่แลกใบไม้ฯ
อ.อ.ป. ร่วมประชุมหารือ กยท. เพื่อจัดตั้ง Business Unit
สป.เวียงมอกร่วมกับโรงเรียนเวียงมอกวิทยาจัดกิจกรรม "ทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า"
สป.แม่เมาะร่วมจัดกิจกรรม "การทำฝาย ประจำปี 2565"
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

นโยบาย No Gift Policy

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร - NO GIFT POLICY "อ.อ.ป. โปร่งใสและเป็นธรรม"
- อ.อ.ป. แสดงเจตจำนงเป็นหน่วยงานไม่รับของขวัญและของกำนัล ‘No Gift Policy’
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การประเมินความเสี่ยง ประจำปี (ปี 2565)
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ปี 2565)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม กิจกรรมจัดทำสื่อเผยแพร่ทาง Social media "Values Behavior Do or Don't"
การดูแลกิจการที่ดี
แผนป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการดำเนินงาน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รายงานผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ : www.fio.co.th