2557
     - การสำรวจช่วงเวลาการออกเป็นตัวเต็มวัยของผีเสื้อ หนอนเจาะต้นสัก (Xyleutes ceramlcus) ในพื้นที่สวนป่าแม่ลี้ จังหวัดลำพูน 
 
    - วิทยานิพนธ์ เรื่อง "พฤติกรรมของมอดป่าเจาะไม้สัก" ที่สวนผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าแม่กา จังหวัดพะเยา 

2556
      กลยุทธการพัฒนาป่าเศรษฐกิจ
     - การวิเคราะห์ซัพพลายเชนกล้าไม้สักในศูนย์ผลิตกล้าไม้แม่เมาะ
     - เทคนิคในการใช้รถแทรกเตอร์ลากไม้ชนิดสกิดเดอร์
     - ความรู้เกี่ยวกับงานเช็คปั๊มฉีดเครื่องยนต์ดีเซล

2555
     กลยุทธการพัฒนาป่าเศรษฐกิจ

     - การปลูกสร้างสวนป่าในประเทศไทย
     - วิทยานิพนธ์การวิเคราะห์ทางการเงินของการปลูกสร้างสวนป่าไม้สักแม่เมาะ จ.ลำปาง
     - การจัดการน้ำเสียโดยพื้นที่ชุ่มน้ำ
     กลยุทธการบริหารจัดการ
          # การถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานจากผู้เกษียณอายุ
               - นายมานะ เหมวรางค์กูล (หน่วยจักรกลเคลื่อนที่)
               - นายประกิจ ไชยรุ่งเรือง (กลุ่มอำนวยการ)
               - นายสมศักดิ์ แสงปัญญา (ด้านสูตรคำนวณไม้เป็นยก)
               - นายชวลิต เนื่องดี coming soon
         
 # การสรุปรายงานผลการฝึกอบรมของผู้ปฎิบัติงาน
               - เทคนิคการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
               - การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
               - Gap assessment กับเครื่องมือการพัฒนา Non Classroom
               - การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
               - การพัฒนาศักยภาพบุคลากร สนับสนุนการตรวจราชการสู่ความเป็นมืออาชีพ coming soon
               - ศิลปะการวางตนของคนทำงานเพื่อการบริการที่มีคุณภาพ
               - การผลิตปุ๋ยหมักธรรมชาติจากเศษวัชพืชในสวนป่า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสวนป่าท้องที่สำนักส่งเสริมพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือบน
 
         # สรุปเนื้อหาวิชาของผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
               - ตราสารอนุพันธ์
               - การจัดทำงบกระแสเงินสด 
          # กลยุทธการอนุรักษ์ช้างไทย/แหล่งท่องเที่ยวสวนป่า
               องค์ความรู้และภูมิปัญญาเกี่ยวกับการเลี้ยงช้างองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
               - ปกหน้า-ปกหลัง
               - คำนำ
               - องค์ความรู้และภูมิปัญญาเกี่ยวกับช้างเลี้ยง อ.อ.ป.(เนื้อหา)
               - ภาคผนวกประวัติช้าง
               - ภาคผนวกตั๋วรูปพรรณช้าง
               - ภาคผนวกงาช้าง
               - ภาคผนวกสมุนไพร

2554
     - เครื่องเลื่อยเคลื่อนที่
     - การเก็บรักษาเหง้าสัก
     - วิวัฒนาการการทำไม้สักในประเทศไทย
     - การขยายพันธุ์ยางพารา
     - คู่มือการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน
     - องค์ความรู้ด้านการทำไม้ -อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล-
     - การผลิตกล้าสักจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเทคนิคการย้ายชำลงถุงเพาะชำ

2553
     - การใช้ปุ๋ยยางพาราตามค่าวิเคราะห์ดิน
     - การกรีดยางและการใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง
     - การปลูกสร้างสวนป่าตามโครงการปลูกสร้างสวนป่าเพื่อพัฒนาชนบท (คปช.)
     - การทำไม้และจำหน่ายไม้ยางพาราในสวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
     - การปลูกสร้างสวนป่าระบบวนเกษตร
     - วนเกษตรในฝัน
     - กลไกการพัฒนาที่สะอาด
     - การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกพื้นที่สวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

2552
     - การปลูกสร้างสวนป่าไม้สักเชิงประณีต
     - การปลูกสร้างสวนป่าไม้ยางพาราเชิงประณีต
     - การกรีดและจำหน่ายไม้ยางพารา
     - หลักการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน อ.อ.ป. coming soon
     - การปลูกสร้างสวนป่ากับ Agro-Forestry และ ระบบหมู่บ้านป่าไม้ของ อ.อ.ป.
     - หมู่บ้านป่าไม้ของ อ.อ.ป. กับวนเกษตร (Forest Village and Agroforestry)
     # การป้องกันกำจัดมอดเจาะต้นสัก โดยชีววิธี
          - แมลงศัตรูไม้สัก
          - ประเภทแมลงศัตรูป่าไม้
          - การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูไม้สัก