2557
      การถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานจากผู้เกษียณอายุ
          - นายชัยรัตน์ อร่ามศรี
          - นายวนกุล พรหมเสน
          - นายหมาย ประกอบศิลป์
          - นายสมพงษ์ บัวผัด
          - นายปรัชญา อัครวรทิฆัมพร
          - นายโกษา จิตรประไพ
          - นายเสนียน ตรีสวัสดิ์
          - นายจรัส ศรชัย
          - นายครรชิต เรืองสวัสดิ์
          - นายทองสุก ท่องเที่ยว
          - นายทวี ใจสุต๊ะ
     การสรุปรายงานผลการฝึกอบรมของผู้ปฎิบัติงาน
          - การประเมินผลและความคุ้มค่าของแผนและโครงการ
          - พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของส่วนราชการ (เจ้าหน้าที่กองคลัง)
     สรุปเนื้อหาวิชาของผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
          - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
          - การเจริญเติบโตและผลผลิตของไม้สักจากวิธีการเจริญทดแทนแบบผสมผสานในสวนป่าขุนแม่คำมี จังหวัดแพร่
          - รัฐประศาสนศาสตร์ สำหรับนักบริหาร Master of Public Administration (MPA) (นายวิชาญ ไชยถาวร)
          - รัฐประศาสนศาสตร์ สำหรับนักบริหาร Master of Public Administration (MPA) (นายมฆวัฒน์ ขุนทิพย์ลาย)

2556
     องค์ความรู้ของพัสดุ
          - การเขียน TOR  
          - คู่มือการตรวจรับตรวจการจ้างและการควบคุมงาน อ.อ.ป.
           - ตัวอย่างประกาศจ้างก่อสร้าง e-Auction
           - ตัวอย่างประกาศจ้างทั่วไป e-Auction
           - ตัวอย่างประกาศซื้อ e-Auction
           - ตัวอย่างประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง
           - ตัวอย่างประกาศสอบราคาจ้างทั่วไป
           - ตัวอย่างประกาศสอบราคาซื้อ
           - ตัวอย่างสัญญาแบบต่าง ๆ
           - รายงานขอซื้อขอจ้างพร้อมตัวอย่าง
           - องค์ความรู้ การจัดหาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
     กลยุทธการบริหารจัดการ
          # การถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานจากผู้เกษียณอายุ
               - นายกิตติ พรศิริ
               - นายศิริชัย ศรีฮอแก้ว
               - นายพิทักษ์ ช่างทอง
               - นายณรงค์ชัย เหล่าชัย  
               - นายพิจารณ์ ทองรัตน์
               - ความรู้ที่สำคัญในการทำงานเกี่ยวกับการขับรถ โดย นายประสาน ผิวสานต์, นายลิน ทนิล และนายยวด เข็มกลัด
          # การสรุปรายงานผลการฝึกอบรมของผู้ปฎิบัติงาน
               - เทคนิคการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือคม การใช้ใบเลื่อยและเครื่องเลื่อยอย่างมีประสิทธิภาพในงานอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
               - เทคนิคการจัดทำคู่มือปฎิบัติงาน
          # สรุปเนื้อหาวิชาของผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
               - การบริหารจัดการองค์กร และนโยบายสาธารณะ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐและการบริหารการคลังภาครัฐ
               -การจัดการการเงิน

2554

     - คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ <coming soon>
     - คู่มือผังบัญชีปี 2554 <coming soon>
     - คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
     - ประสบการณ์การทำงานของ นายจง เทพอักษร
     - ประสบการณ์การทำงานของ นายเมือง โคกทุ่ง
     - ประสบการณ์ในการปฎิบัติงานการตรวจสอบภายใน
     - คุณสมบัติที่ดีของหัวหน้างานและผู้ช่วยหัวหน้างานสวนป่า
     - การผูกมัดจัดแพไม้ซุง <coming soon>
     - ประสบการณ์ในการทำงานของผู้ที่เกษียณอายุ ประจำปี 2554
     - ข้อคิดเห็นจากประสบการณ์การทำงานสวนป่า อ.อ.ป. <coming soon>
     - ประสบการณ์การทำงานของ นายเด่น ขุนหลวง
     - ประสบการณ์การทำงานของ นายทองคูณ ปาหิน

2553
     การบริหารทรัพยากรมนุษย์
          - การบริหารทรัพยากรมนุษย์ พ.ศ.2553
          - การปฎิบัติงาน พ.ศ.2553
          - การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน พ.ศ.2553
 
    - การปฎิบัติงานของฝ่ายบริหารการเงิน สำนักบัญชีและการเงิน
     - กฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
     - กฎหมายความรับผิดชอบทางละเมิด
     กฎหมายป่าไม้ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของ อ.อ.ป.
          - พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484
          - พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507
          - พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535
          - พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545
          # กฎหมายระเบียบข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องดังนี้
               - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2535
               - ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการใช้ประโยชน์สวนป่าที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานทำไม้ฯ พ.ศ.2541
               - ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการให้ อ.อ.ป. ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์สวนป่าที่ปลูกโดยใช้ งบประมาณของกรมป่าไม้ พ.ศ.2541
               - บันทึกข้อตกลงระหว่างกรมป่าไม้กับ ส.ป.ก. พ.ศ.2541
               - บันทึกข้อตกลงระหว่างกรมที่ดินกับกรมป่าไม้ว่าด้วยการตรวจพิสูจน์ฯ พ.ศ.2534
          - พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
     - แบบสัญญา อ.อ.ป. ว่าด้วยการไปศึกษา ฝึกอบรม ปี 2553

2552
     การบริหารทรัพยากรมนุษย์
          - หลักเกณฑ์การจ้างบรรจุ และเลื่อนระดับ/ชั้น ผู้ปฎิบัติงานระดับ 1-4 และชั้น 1-6
          - การแบ่งส่วนงานและกำหนดหน้าที่ส่วนงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พ.ศ.2552
          - ประมวลจริยธรรมของผู้ปฎิบัติงานของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พ.ศ.2552
          - อัตราตำแหน่ง เงินเดือนและค่าจ้างของพนักงานและคนงาน
          - ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานภาคสนาม
          - ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ.2552
          - มอบอำนาาจการบริหารทรัพยากรมนุษย์
          - หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินของผู้ปฎิบัติงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
          - แบบรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์
     - การดำเนินงานด้านสารบรรณ 
     - การดำเนินการด้านพัสดุ