1. ด้านการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจให้ได้มาตรฐานสากล
     1.1 องค์ความรู้จากประสบการณ์ผู้เกษียณอายุ (นายนิปกรณ์ สิงหพุทธางกูร)
     1.2 องค์ความรู้จากประสบการณ์ผู้เกษียณอายุ (นายพิทักษ์ ไชยจิตต์)
     1.3 แนวทางการดำเนินงานซ่อมและสร้างถนนป่าไม้
     1.4 องค์ความรู้ของ ดร.อำนวย คอวนิช จากวารสารสักทอง ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2527 เรื่อง นโยบายและผลการดำเนินงานตามโครงการปลูกสร้างสวนป่าประเทศไทย
     1.5 การใช้ประโยชน์ในพัืนที่สวนป่าแม่หอพระ โดยชุมชนมีส่วนร่วม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ของนายเกรียงศักดิ์ พยุงแสนกุล
     1.6 นายห้างป่าไม้ สีสันชีวิตอดีตล้านนา (โดย กิตติชัย วัฒนานิกร)
     1.7 หนังสือตอบข้อหารือ - สั่งการ และแจ้งแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535

2. ด้านผลิตภัณฑ์ และบริการสู่อุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่าไม้
     2.1 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อไม้สักสวนป่าของกลุ่มอุตสาหกรรมไม้ขนาดเล็กในจังหวัดลำปาง ของนายประวุฒิ จีนา

3. ด้านพัฒนาระบบการจัดการทางการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพคล่อง

4. ด้านการบริการจัดการองค์ความรู้ที่มีสมรรถนะสูงและพนักงานมีความภูมิใจ

5. ด้านพัฒนาธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว
     5.1 องค์ความรู้จากประสบการณ์ผู้เกษียณอายุ (นายนิปกรณ์ สิงหพุทธางกูร)
     5.2 องค์ความรู้จากประสบการณ์ผู้เกษียณอายุ (นายขจิต สุนทรากร)
     5.3 Risk factors for saddle - related skin lesions elephants used in the tourism Insustry in Thailand (โดย Scarlett Magda , Olivia ,Taweepoke Angawakish , Dale A.Smith and David L Pearl)

6. ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบริบาลช้างไทย
     6.1 องค์ความรู้จากประสบการณ์ผู้เกษียณอายุ (นายนิปกรณ์ สิงหพุทธางกูร)

7. องค์ความรู้อื่นที่คณะทำงานหน่วยงานแสวงหาจากผู้มีประสบการณ์/ผู้เกษียณอายุ ภายในหน่วยงาน ที่เห็นว่าเหมาะสม
     7.1 องค์ความรู้จากประสบการณ์ผู้เกษียณอายุ (นายสมศักดิ์ เครือระยา)
     7.2 องค์ความรู้จากประสบการณ์ผู้เกษียณอายุ (นายจำลอง จันตาแว่น)
     7.3 องค์ความรู้จากประสบการณ์ผู้เกษียณอายุ (นายลั่น สิทธิเสนา)
     7.4 องค์ความรู้จากประสบการณ์ผู้เกษียณอายุ (นายแฉล้ม ดำนา)