1. ด้านการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจให้ได้มาตรฐานสากล
     1.1 เรื่อง ระบบโปรแกรมคณิตศาสตร์สำหรับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ Mathemactic programmiming for Forest Rorest Resources Management เทคนิคกำหนดการเชิงเป้าประสงค์ (Goal Programming : GP)
     1.2เรื่อง ระบบโปรแกรมคณิตศาสตร์สำหรับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ Mathemactic programmiming for Forest Rorest Resources Management เทคนิคกำหนดการเชิงเส้น (Linear Programming : LP)
     1.3 เรื่อง การประเมินค่าทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม Valuation of Forest Resources and Envionment
     1.4 สรุปผลการดำเนินโครงการวิจัยในพื้นที่สวนป่าของ อ.อ.ป. ปี 2559

2. ด้านผลิตภัณฑ์ และบริการสู่อุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่าไม้
     2.1 การใช้งานเลื่อยโซ่ยนต์ (ส่วนแผนงานและประเมินผล ออป.เหนือบน)
     2.2 คุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกล (Physicl mechanical properties) ของไม้สักสวนป่าและไม้สักธรรมชาติ และการจัดชั้นคุณภาพไม้สัก

3. ด้านพัฒนาระบบการจัดการทางการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพคล่อง

4. ด้านการบริการจัดการองค์ความรู้ที่มีสมรรถนะสูงและพนักงานมีความภูมิใจ

5. ด้านพัฒนาธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว
     5.1 คู่มือการให้บริการ ด้านการท่องเที่ยว (ส่วนพัฒนาการท่องเที่ยว ส.คช.)
     5.2 ความรู้เกี่ยวกับปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม (นายทรงศักดิ์ ประสาท ส.คช.)

6. ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบริบาลช้างไทย
     6.1 โรค EEHV (ส่วนอนุรักษ์และบริบาลช้าง ส.คช.)
     6.2 การไหว้พระพิฆเนศ, การฝึกช้าง, วิธีบายสีสู่ขวัญช้าง, การปัดไพรช้างล้ม, สมุนไพรรักษาช้าง, ลักษณะของช้างที่ดีและไม่ดี, ดูลักษณะการเจ็บป่วยเบื้องต้นของช้าง และการเคลื่อนย้ายช้าง (นายบุญยัง บุญเทียม ส.คช.)
      6.3 ฝึกนักท่องเที่ยวในการขึ้นลงช้าง, การดำรงชีวิตในป่า, การขึ้นขี่ช้างอุปกรณ์บนหลังช้าง, ขี่ช้างเกินทางไกล, สมุนไพรรักษาช้าง, ลักษณะของช้างที่ดีและไม่ดี, ดูลักษณะการเจ็บป่วยเบื้องต้นของช้าง และการเคลื่อนย้ายช้าง (นายเปิ้น นาหลวง ส.คช.))

7. องค์ความรู้อื่นที่คณะทำงานหน่วยงานแสวงหาจากผู้มีประสบการณ์/ผู้เกษียณอายุ ภายในหน่วยงาน ที่เห็นว่าเหมาะสม
      7.1 องค์ความรู้จากประสบการณ์ผู้เกษียณอายุ (นายสุนทร รักน้ำหิน)
     7.2 องค์ความรู้จากประสบการณ์ผู้เกษียณอายุ (นายสมคิด อ่วนมีเพียร)