1. ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบริบาลช้างไทย จำนวน 1 เรื่อง
      1.1 พืชช้างกินได้และสมุนไพรรักษาช้าง

2. องค์ความรู้อื่นที่คณะทำงานหน่วยงานแสวงหาจากผู้มีประสบการณ์/ผู้เกษียณอายุ ภายในหน่วยงาน ที่เห็นว่าเหมาะสม (นายประสาน มานะสันติ) จำนวน 3 เรื่อง
      2.1 การทำไม้สวนป่า ตาม พ.ร.บ. สวนป่า 2535
      2.2 ขั้นตอนการทำไม้สวนป่านอกโครงการ
      2.3 ขันตอนการทำไม้อ่างเก็บน้ำ

3. ด้านพัฒนาระบบการจัดการทางการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพคล่อง

4. ด้านการบริการจัดการองค์ความรู้ที่มีสมรรถนะสูงและพนักงานมีความภูมิใจ

5. ด้านพัฒนาธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว

6. ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบริบาลช้างไทย

7. องค์ความรู้อื่นที่คณะทำงานหน่วยงานแสวงหาจากผู้มีประสบการณ์/ผู้เกษียณอายุ ภายในหน่วยงาน ที่เห็นว่าเหมาะสม
      - โครงการถ่ายทอดมุมคิดประสบการณ์ของผู้บริหารก่อนเกษียณ (Pass on knowledge)
      7.1 KMผู้บริหารที่เกษียณในปี2560 (นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ )
     7.2 KMผู้บริหารที่เกษียณในปี2560 ( นายเกษม วัยวุฒิ )
     7.3 KMผู้บริหารที่เกษียณในปี2560 (นายนิทัศน์ ศรีทะวงศ์ )
     7.4 KMผู้บริหารที่เกษียณในปี2560 (นายนรินทร์ วรวิลาวัณย์ )
     7.5 KMผู้บริหารที่เกษียณในปี2560 (นายมนต์ชัย น้อยฤทธิ์ )
     7.6 KMผู้บริหารที่เกษียณในปี2560 (นายภาสกร มีวาสนา )
     7.7 KMผู้บริหารที่เกษียณในปี2560 (นายสวัสดิ์ ตวงรัตน์หรดี )
     7.8 KMผู้บริหารที่เกษียณในปี2560 (นายสุเมธ ทัศนนิยม )

8. ด้านการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการสวนป่าเศรฐกิจให้ได้มาตรฐานสากล
      8.1 สรุปผลการดำเนินโครงการวิจัยในพื้นที่สวนป่า อ.อ.ป. ปี 2560