1. ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบริบาลช้างไทย จำนวน 1 เรื่อง

2. องค์ความรู้อื่นที่คณะทำงานหน่วยงานแสวงหาจากผู้มีประสบการณ์/ผู้เกษียณอายุ ภายในหน่วยงาน ที่เห็นว่าเหมาะสม (นายประสาน มานะสันติ) จำนวน 3 เรื่อง

3. ด้านพัฒนาระบบการจัดการทางการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพคล่อง

4. ด้านการบริการจัดการองค์ความรู้ที่มีสมรรถนะสูงและพนักงานมีความภูมิใจ

5. ด้านพัฒนาธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว

6. ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบริบาลช้างไทย

7. องค์ความรู้อื่นที่คณะทำงานหน่วยงานแสวงหาจากผู้มีประสบการณ์/ผู้เกษียณอายุ ภายในหน่วยงาน ที่เห็นว่าเหมาะสม

8. ด้านการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการสวนป่าเศรฐกิจให้ได้มาตรฐานสากล

9. รายงานการจัดทำคู่มือการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง << คลิกลิงค์