การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2559

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 301 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้