ความเป็นมา

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
  (โครงการ อพ.สธ.) ได้มีการจัดทำแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่สี่ (ตุลาคม 2549 - กันยายน 2554) ซึ่งมีกิจกรรม 8 กิจกรรม คือ  
  กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช
  กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
  กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
  กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช
  กิจกรรมที่ 5 : กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
  กิจกรรมที่ 6 : กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช
  กิจกรรมที่ 7 : กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
  กิจกรรมที่ 8 : กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
  
         องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เข้าร่วมโครงการ อพ.สธ. โดยเป็นหนึ่งในหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริฯ (G4 – กลุ่มการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร) ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ภายใต้กรอบแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ห้า
(ตุลาคม 2554 – กันยายน 2559) ซึ่ง อ.อ.ป. ได้เริ่มดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการสนองพระราชดำริฯ ในปีพ.ศ. 2555 
โดยจัดกิจกรรมในพื้นที่สวนป่าของ อ.อ.ป. ที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในการดำเนินโครงการฯ เป็นอย่างดี และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
  
 

การดำเนินงาน

         ได้มีการดำเนินโครงการปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ในพื้นที่สวนป่าของ อ.อ.ป. ทั่วประเทศ โดยมีสวนป่าที่เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้
ปี 2555
        1. สวนป่าพบพระ จังหวัดตาก พื้นที่ 11 ไร่
        2. สวนป่าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง พื้นที่ 11 ไร่
        3. สวนป่าห้วยน้ำขาว จังหวัดกระบี่ พื้นที่ 11 ไร่
ปี 2556
        4. สวนป่ากาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี พื้นที่ 11 ไร่
        5. สวนป่าลาดกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา พื้นที่ 11 ไร่
        6. สวนป่าช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่ 11 ไร่
        7. สวนป่าห้วยระบำ จังหวัดอุทัยธานี พื้นที่ 17 ไร่
        8. สวนป่าภูสวรรค์ จังหวัดเลย พื้นที่ 11 ไร่
        9. สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ในพระอุปถัมภ์ จังหวัดลำปาง พื้นที่ 9.9 ไร่
        10. สวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดลำปาง 100 ต้น
        11. สำนักงานสวนป่าทั่วประเทศ 111 สวนป่าๆ ละ 9 ต้น
  
 ปี 2557  
 

         ในปีนี้การดำเนินกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการดูแลบำรุงรักษา และวัดความเจริญเติบโตต้นไม้ที่ปลูกในแปลงเก่า