นายสุชาติ ทับเคลียว
ผู้อำนวยการ ออป.ใต้


เวปไซต์หลัก อ.อ.ป.
ออป.เขตสุราษฎร์

บุคลากร ออป.ใต้

เช็คเมล์ อ.อ.ป.
สื้อ Mutimedia
ร่างแผนกลยุทธ์
รายงานผลการดำเนินงาน อ.อ.ป.
รายงานประจำปี 2559

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานจดหมายเหตุ
หมายเลย IP PHONE
การดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ระบบจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน (ออป.ใต้)
บทความ

ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
สำหรับประชาชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น


 
รวมภาพกิจกกรมโครงการ"ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน"
รวมภาพกิจกกรมโครงการ"ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" ของสวนป่าในสังกัด องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ วันนี้ 7 สิงหาคม 2560
อบรมการกรีดยางพารา ณ สวนป่าท่าชนะ โครงการ "ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน"
วันนี้ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 น. หัวหน้าฝ่ายจัดการสวนป่า (นายวิชาญ ไชยถาวร) ผู้แทน ผอ.ออป.ใต้ และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" ณ อ่างเก็บน้ำวังโชกุน หมู่ 3 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ดำเนินการโดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดยมี นายศุภวัชร ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,000 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 20,000 ต้น
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 5
เนื่องในวันครบรอบการสถาปนาองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ครบรอบ 70 ปี
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ สนามกีฬาเทพหัสดิน

อบรมการกรีดยางพารา ณ สวนป่าท่าชนะ ภาพกิจกรรมสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์สัญจร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กิจกรรมสมาคมศิษย์วนศาสตร์สัญจร เดินทางเข้าพบปะศิษย์เก่าวนศาสตร์ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้
ออป.ใต้ จัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560
วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ผู้บริหารและพนักงาน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ร่วมกันพัฒนาบริเวณสำนักงานและบ้านพัก พร้อมกับปลูกต้นไม้ บริเวณรอบสำนักงาน เนื่องในวัน ต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560
อบรมการกรีดยางพารา ณ สวนป่าท่าชนะ ออป.ใต้ ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ออป.ใต้ เป็นเจ้าภาพจัดงานเสวนาหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวง
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย
(นายอวยชัย อินทร์นาค) ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน เพื่อมอบแนวทางนโยบายของรัฐบาลสนองต่อการบริหารราชการ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสูงสุดกับประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ณ ห้องประชุมองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ วันที่ 4 เมษายน 2560
พิธีเปิด อาคารศูนย์เรียนรู้ไม้ยางนาราชาแห่ง สวนป่ากาญจนดิษฐ์
วันที่ 10 มีนาคม 2560 ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมภาคใต้
(นายสุชาติ ทับเคลียว) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าหน่วยงานราชการ นำชุมชนและประชาชนร่วมกิจกรรมพิธีเปิด”อาคารศูนย์เรียนรู้ไม้ยาง
นาราชาแห่งไพร” สวนป่ากาญจนดิษฐ์

 
อบรมการกรีดยางพารา ณ สวนป่าท่าชนะ อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน (FSC)
วันที่ 23 ก.พ.60 เวลาตั้งแต่ 09.30 น. - 16.30 น. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่พนักงานของการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนบน
จำนวน 36 คน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการ
สวนป่าอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน (FSC) ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ไม้ยางนาราชาแห่งไพร  สวนป่ากาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กิจกรรมทำความสะอาดชุมชนและเก็บขยะหลังน้ำลด (Big Cleaning) 
ันนี้ (7 ก.พ.60) เวลาตั้งแต่ 09.30 น. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ (โดยนายวิชาญ ไชยถาวร หัวหน้าฝ่ายจัดการสวนป่า นายสันติ ลำยอง ผจก.ส่วนแผนงานและประเมินผล นายสมภูมิ ชุมภารี ผจก.ส่วนอำนวยการ ) และ ออป.เขตสุราษฎร์ธานี (โดยนายดลใจ บุญทอง ผจก.เขตสุราษฎร์ธานี) พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดร่วมทำความสะอาดชุมชนและเก็บ
ขยะหลังน้ำลด (Big Cleaning) บริเวณพื้นที่ชายหาดบ้านฝายพรุ ตำบลตะกรบ. อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อบรมการกรีดยางพารา ณ สวนป่าท่าชนะ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 10 มกราคม 2560 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้
นำรถหกล้อช่วยบริจาคน้ำช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ออป.ใต้ ร่วมทำกิจกรรมรวมพลังความภักดีและถวายสัตย์ฯ
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08:00 น. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้
จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อประกาศความจงรักภักดีและร่วมรำลึกถึง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราช
สมภพ ปีที่ 89 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ใน
พระบรมราชจักรีวงศ์ และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
อบรมการกรีดยางพารา ณ สวนป่าท่าชนะ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ จัดพิธีถวายอาลัย
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
และร่วมลงนามถวายความอาลัย
รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิต (นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ)
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น. รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิต
(นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ) ได้เดินทางมาตรวจงานและมอบนโยบายให้แก่
ผู้บริหารหัวหน้างานและพนักงาน ออป.ใต้ ณ ห้องประชุม ออป.ใต้
อบรมการกรีดยางพารา ณ สวนป่าท่าชนะ โครงการอบรมเยาวชนเพื่อการอนุรักษ ์และพัฒนาป่าเศรษฐกิจอย่างย ั่งยืน สวนป่าอ่าวตง
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 10:00 น. นายวรพันธ์ สุวรรณยุหะ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเ ยาวชนอนุรักษ์ป่าไม้อย่างยั ่งยืน ณ สำนักงานสวนป่าอ่าวตง
โครงการอบรมการกรีดยางพารา งานสวนป่าพระแสง
งานสวนป่าพระแสง เข้าร่วมโครงการอบรมการกรีดยางพารา โดยเจ้าหน้าที่จากการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการกรีดยางพารา วันที่ 9-15 มิถุนายน 2559
อบรมการกรีดยางพารา ณ สวนป่าท่าชนะ โครงการอบรมเยาวชนเพื่อการอนุรักษ ์และพัฒนาป่าเศรษฐกิจอย่างย ั่งยืน สวนป่าไชยา
“อบรมเยาวชนเพื่อการอนุรักษ ์และพัฒนาป่าเศรษฐกิจอย่างย ั่งยืน” ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2559 ณ สวนป่าไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
โครงการอบรมการปลูกปาล์มน้ำมันครบวงจร
อบรมการปลูกปาล์มน้ำมันครบวงจร องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้
วันที่ 16-17 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์ปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี
[30.ต.ค.60] ประกาศ เผยแพร่เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
[9.ส.ค.60] ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมชั้นเดียว
[1.ส.ค.60] ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมของสวนป่ากาญจนดิษฐ์ พร้อมค่าติดตั้ง
จำนวน 1 ชุด
[21.ก.ค.60] สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมชั้นเดียว
[18.ก.ค.60] ประกาศสอบราคาซื้อปุ๋ยเคมีเพื่อบำรุงยางพารา ของ ออป.เขตสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560
[14.ก.ค.60] ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมของสวนป่ากาญจนดิษฐ์ พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
[13.ก.ค.60] ประกาศผลอบราคาซื้อโต๊ะประชุมและเก้าอี้ประชุม ของสวนป่ากาญจนดิษฐ์ จำนวน 1 ชุด
[12.ก.ค.60] ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมของสวนป่ากาญจนดิษฐ์ จำนวน 1 ชุด
[28.มิ.ย.60] ประกาศสอบราคาซื้อโต๊ะประชุมและเก้าอี้ประชุม ของสวนป่ากาญจนดิษฐ์ จำนวน 1 ชุด
[2.มิ.ย.60] ประกาศซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำยางพาราสด หมายเลขทะเบียน 80-8695 ชุมพร ของงานสวนป่าทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี (077-286070)
[4.พ.ค.60] สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมหัวเก๋งรถยนต์บรรทุกน้ำยางพาราสด
[13.มี.ค.60] ประกาศ ประมูลขายน้ำยางพาราสดสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2560