อบรมการกรีดยางพารา ณ สวนป่าท่าชนะ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการกรีดยางพารา
อบรมการกรีดยางพารา ณ สวนป่าท่าชนะ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้
ระหว่างวันที่ 6-10 เมษายน พ.ศ. 2558
โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
สำนักงานกองทุนสวนยางและวิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี
จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ " กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ " ณ โรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมผลิตยาง วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2557
หัวหน้างานและพนักงานในสังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้
ดูงานโรงงานยางแผ่นรมควัน ณ สหกรณ์สวนยางบ้านวังใหญ่ จำกัด
ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 26 มีนาคม 2557
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนธุรกิจ 2557
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ่ ณ สวนคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2557
ประชุมชี้แจงรายละเอียดและเงื่อนไขในการประมูลน้ำยางพารา
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนธุรกิจ 2557
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี ณ สวนป่าสินปุน
ระหว่างวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2557
คณะกรรมการตามมาตรการตรวจสอบการจัดการผลผลิตยางพารา
ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี เข้าตรวจสอบ ณ สวนป่าทุ่งตะโก ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม พ.ศ. 2557
โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี ที่สวนป่าสวนสนริมทะเลอ่าวไทย อ.สทิงพระ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนธุรกิจ 2557 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี ณ สวนป่าสินปุน ระหว่างวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2557
คณะกรรมการตามมาตรการตรวจสอบการจัดการผลผลิตยางพารา ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี เข้าตรวจสอบ ณ สวนป่าทุ่งตะโก ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม พ.ศ. 2557
กิจกรรมปลูกป่า ฟื้นฟูธรรมชาติ โดยบริษัทโตโยต้า อันดามัน กระบี่ จำกัด ร่วมกับสวนป่าเหนือคลอง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในวันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา บริษัทโตโยต้า อันดามัน กระบี่ จำกัด โดยผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่ จำนวนประมาณ 300 คน ได้ร่วมกับสวนป่าเหนือคลองและประชาชนในท้องที่ อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี ที่สวนป่าสวนสนริมทะเลอ่าวไทย อ.สทิงพระ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556
โครงการอบรมกรีดยาง กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ร่วมกับ สวนป่าเหนือคลองและสวนป่าคลองท่อม ระหว่างวันที่ 6 - 12 มกราคม พ.ศ. 2557
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๕ ธันวคาม ๒๕๕๖
ประชุมคณะกรรมกาารพิจารณาจำหน่ายและเเนวทางการจำหน่ายผลผลผลิตยางพาราในปี พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556
เพลง สวนป่ายั่งยืน เพลงสวนป่ายั่งยืน (เข้าใจเข้าถึงและพัฒนา) แต่งเพลงให้กับ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อการอนุรักษ์สวนป่าอย่างยั่งยืน
ผู้แต่ง : กฤษฎ์ พลเพชร , ปราโมทย์ ปลอดภัย
ขับร้อง : ปราโมทย์ ปลอดภัย , สุวารีจ์ สิงห์ไวย์