องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

การดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ระบบจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน

ตามมาตรฐานสากลของสวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้