วิสัยทัศน์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

เป็นเป็นผู้นำการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้ของ อ.อ.ป.