:: รวมรูปกิจกรรม / ข่าว / ประกาศ ::


                     ปี2553                        

 

                     ปี2552                        

                          ผลการปลูกสร้างสวนป่าไม้ยางพาราของสำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคใต้ ประจำปี 2551
                             ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย รวมทั้งหมด 7 สวนป่า คิดเป็นพื้นที่ 954.33 ไร่ ดูรายละเอียด
                          " โครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพการปลูกสร้างสวนป่าไม้ยางพารา " ของ สอ.ญ. โดยมี
                             ท่านรองผู้อำนวยการ อ.อ.ป.นายชัยภัฏ สมบูรณ์ดำรงกุล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย ผอ.สำนักต่างๆ
                             ซึ่งนายธานินทร์ หิมมะ ผจก.สอ.ญ.พร้อมด้วยคณะเจ้้าหน้าี่ที่สวนป่า จำนวนกว่า 80 คน ให้การต้อนรับและฝึกอบรม
                             ระหว่างวันที่ 25-27 มี.ค.52เอื้อเฟื้อสถานที่โดย ผอ.ศูนย์บริการวิชาการด้านพืช และปัจจัยการผลิตกระบี่ ดูภาพ
                          " โครงการช่วยโลกคลายร้อนด้วยมือเราปี 2 " โดยความร่วมมือของ อสมท.(หลังสวน), สวนป่านาพญา
                             สอ.สุราษฎร์ธานี ส่วนราชการ และเอกชนในพื้ี่นที่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2552 มีผู้ร่วมงาน
                             กว่า 300 คน ร่วมกันปลูกต้นตะกูยักษ์จำนวน 1,000 ต้น ดูภาพ

                     ปี2551                         

                          ฯพณฯท่านประธานองคมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานท์ เ็ป็นประธานเปิดงาน "1 ทศวรรษสวนสัตว์สงขลา"
                             ระหว่างวันที่ 3-5 ต.ค.51 โดยมี ดร.โสภณ ดำนุ้ย ผอ.องค์การสวนสัตว์ฯ, นายสนธิ เตชานันท์ ผวจ.สงขลา
                             หัวหน้าส่วนราชการ และสอ.ญ.นำโดย ผจก.สอ.ญ.(นายสุชาติ ทับเคลียว), นายไพรัตน์ ครุฑวิสัย หน.งานสวน-
                             ป่าหาดใหญ่ ซึ่งได้รับเิชิญให้ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการในครั้งนี้ด้วย
ดูภาพ
                          นายรัชฐพนธ์ ณ อุบล นายอำเภอทุ่งตะโก, หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ, นายจุมพล ผั้วผดุง หัวหน้าฝ่ายฯ ส.ศต.
                             นายถนอมศักดิ์ เฉียแหลม ผจก.สอ.ชพ., นายคีรี เถือนเหมือน รก.หน.งานสวนป่าทุ่งตะโก, หัวหน้างานสวนป่า
                             ในสังกัด สอ.ชพ. และ สอ.สฎ. ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวโรกาส "12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ" ประจำปี 2551
                             พื้นที่สวนป่าทุ่งตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
ดูภาพ
                          ฯพณฯท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน) เ็ป็นประธาน
                             ในพิธี "โครงการรักแม่ รักษาป่า" ร่วมปลูกป่าบริเวณป่าเทือกเขาแก้ว อ.สะเดา จ.สงขลา เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.51
                             ร่วมกับหน่วยราชการ เอกชน ทหาร ตำรวจ และประชาชในพื้นที่ ทั้งนี้ในส่วนของ สำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้-
                             เศรษฐกิจภาคใต้ (อ.อ.ป.) นำโดย ท่าน หฝ.สป.(นายจุมพล ผั้วผดุง) นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมปลูกป่าในครั้งนี้ด้วย ดูภาพ
                          วันสิ่งแวดล้อมโลก " World Environment Day " วันที่ 5 มิถุนายน 2551 เ้จ้าหน้าี่ที่ สอ.ญ. ร่วมกันปลูกต้นไม้
                             บริเวณสำันักงาน เพื่อช่วยเิ่พิ่มพื้นที่สีเขียวและลดภาวะโลกร้อน ดูภาพ
                          จังหวัดสุราษฎร์ธาีนี โดย สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด จัดงาน "เช้านี้ที่เมืองคนดี" เื่พื่อให้
                             ส่วนราชการในจังหวัดได้พบปะแลกเปลี่ยนกัน ในส่วนขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นำโดย ท่าน ผอ.ส.ศต.
                             นายสมพงษ์ คุวจันทรานัันท์ พร้อมด้วย หน.ฝ.จุมพลฯ, ผจก.ธานินทร์ฯ, ผจก.ถนอมศักดิ์ฯ เข้าร่วม เมื่อวันที่
                             15 มี.ค.51 และจะจัดต่อเนื่องทุกวันที่ 1 และ 15 ของเดือน ให้แต่ละหน่วยงานหมุนเวียนเป็นเจ้ากาพ
ดูภาพ
                          เมื่อวันที่ 5-6 ก.พ.51 นายสุรัตน์ นวลย่อง ผจก.กลุ่มแผนงานฯ ส.ศต.เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสวนป่า
                             ในสังกัด สอ.ชพ.ได้แก่ สวนป่าหลังสวน จ.ชุมพร, สวนป่ากะเปอร์ จ.ระนอง
ดูภาพ
                          ข่าว "ช่วยชาติบูรณาการ" ช่วงข่าวเที่ยงวัน ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 วันที่ 14 มี.ค.51 เวลา 12.10 น.
                             ออกอากาศ " โครงการสวนป่าใต้ร่มพระบารมีฯ (สายโฮ่) จ.ปัตตานี " ซึ่งได้ลงพื้นที่่ถ่ายทำเมื่อกลางเดือน ก.พ. ดูููไฟล์วิดีโอ
                          เมื่อวันที่ 23 ม.ค.51 ผจก.สอ.ชพ.นายถนอมศักดิ์ เฉียบแหลม ร่วมกับ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่4
                             (สุราษฎร์ธานี) ออกประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ จ.ชุมพร ร่วมกันปลูกป่าป้องกันโลกร้อนและ

                             เผยแพร่กิจกรรมของ อ.อ.ป.
ดูภาพ
                          นายไพรัตน์ ครุฑวิสัย หน.งานสวนป่าหาดใหญ่(วังพา) , นายเนรมิต สงแสง พนักงาน (ระดับ 3) สอ.ญ. ,
                             นายทนงศักดิ์ เกลาฉีด พนักงานปฏิบัติการสัญญาจ้าง จัดอบรมชาวบ้านผู้เข้าร่วมโครงการสวนป่าใต้ร่มพระบารมีฯ
                             (สายโฮ่) ในวันที่ 22-23 ม.ค.51 ณ สถานีควบคุมไฟป่า อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
ดูภาพ ,ไฟล์วีดีโอ1 ,ไฟล์วีดีโอ2 ,
                             ไฟล์วีดีโอ3
                          ท่าน ผอ.ส.ศต. นายสมพงษ์ คุวจันทรานันท์ นำคณะเจ้าหน้าีที่สำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคใต้ ดูงาน
                             ด้านเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตน้ำยาง ณ ศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี วันที่ 18 ม.ค.51
ดูภาพ
 
                          ตัวแทน สอ.ชพ. นำโดย นายรังสรรค์ มหานิล (หน.งานสวนป่าหลังสวน) , นายสิทธิพร ไวดาบ
                             (รก.หน.งานสวนป่าสลุย-ท่าแซะ) และคณะเจ้าหน้าที่สวนป่า ร่วมกันมอบอุปกรณ์การเรียนเนื่องใน
                             วันเด็กแห่งชาติปี2551 ให้แก่ รร.ประชาบุษย์วิทย์ , รร.บ้านในกริม , รร.บ้านคลองระ อ.หลังสวน จ.ชุมพร
ดูภาพ
                          " 116 วัน จากวันแม่ถึงวันพ่อ สร้างสามัคคี " สร้างฝาย ปลูกป่า เทอดไ้ท้องค์ราชัน เมื่อวันที่ 13 พ.ย.51 สอ.หาดใหญ่
                             นำโดย นายสุชาติ ทับเคลียว ผู้จัดการ, นายไพรัตน์ ครุฑวิสัย หน.งานสวนป่าหาดใหญ่(วังพา), ปลัด อ.หาดใหญ่,
                             จนท.ทหาร กองบิน56, จนท.ตำรวจ สภ.ทุ่งตำเสา, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านวังพา, ชมรมอนุรักษ์ป่าบ้านวังพา
                             และจนท.สอ.ญ. ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 999 ต้นถวายเป็นพระราชกุศล ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ดูภาพ

                     ปี2550

                          ท่านมนูญศักดิ์ ตันติวิวัฒน์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้เกียรติสัมภาษณ์ในรายการ Spining Planet
                             ทาง ททบ.5 ออกอากาศในวันเสาร์ที่ 8 ธ.ค.50 ดูไฟล์วีดีโอ
                          ท่านมนูญศักดิ์ ตันติวิวัฒน์ ผู้อำนวยการ อ.อ.ป. เดินทางมาเยี่ยมสวนป่าในพื้นที่ภาคใต้
                             ระหว่างวันที่ 21-23 ธ.ค.50 และได้ตรวจดูงานสวนป่าคลองท่อม อ.คลองท่อม จ.กระบี่ โดยมี
                             นายสมพงษ์ คุวจันทรานันท์ ผอ.ส.ศต. เป็นผู้ให้การต้อนรับ ดูภาพ
                          ภาพกิจกรรม " งานวันสานสัมพันธ์ชาว อ.อ.ป.ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2551 " ในวันที่ 26 ธ.ค.50
                             ณ สำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี ดูภาพ
                          นายธาินินทร์ หิมมะ ผจก.สอ.สฎ. และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ พร้อมด้วยชาวบ้าน อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
                             ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ฟื้นฟูป่าท่าชนะ เมื่อวันที่ 30 พ.ย.50 อ่านข่าว
                          " โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ปีมหามงคล " โดย สนง.อนุรักษ์และพัฒนาสวนป่าสุราษฎร์ธานี
                             ร่วมกับอำเภอพระแสง และส่วนราชการต่างๆจัดขึ้นในวันที่ 22 ต.ค. 50 พื้นที่สวนป่าพระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
                             ซึ่งมี ท่าน ผอ.ส.ศต.(นายสมพงษ์ คุวจันทรานันท์) ร่วมในพิธี ดูภาพ
                          สนง.อนุรักษ์และพัฒนาสวนป่าสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรม " วันรักต้นไม้แห่งชาติประจำปี 50 "
                             ในวันที่ 13 พ.ย. 50 พื้นที่สวนป่าพระแสง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ดูภาพ

                          powerpoint แนะนำ สนง.อนุรักษ์และพัฒนาสวนป่าหาดใหญ่ และสวนป่าในสังกัด ดูรายละเอียด

© Allright reserved 2007 by
สำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคใต้ 145 หมู่2 ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
84000
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ภาระกรรม โครงสร้างอัตรากำลัง เว็บบอร์ด แผนที่, สถานที่ตั้ง