สวนป่ากาญจนดิษฐ์ 2559 , 2558
- แผนการบริหารจัดการ ประจำปี 2558
- แผนการบริหารจัดการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559 - 2563)
- สรุปค่าใช่จ่าย (สป. 1-2)
- การนำเสนอ
- เอกสารแผ่นพับ
 
สวนป่าคลองท่อม 2559 , 2558
- แผนการบริหารจัดการ ประจำปี 2558
- แผนการบริหารจัดการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559 - 2563)
- สรุปค่าใช่จ่าย (สป. 1-2)
- การนำเสนอ
- เอกสารแผ่นพับ
 
ผลผลิตยางพาราและรายได้ของสวนป่า ในสังกัดองคฺ์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ปี 2558