1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
กฎกระทรวง 
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กำหนดแบบแจ้งการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง หรือประสบอันตรายจากการทำงาน พ.ศ. 2554
กำหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 2554

สัญลักษณ์ อันตราย เครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง พ.ศ. 2554
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ฉบับที่ 2)
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนลูกจ้าง
หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2549
ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
การดำเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบผุ้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ. 2554
หลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ. 2549
หลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 3)
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
2. แผนพัฒนาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำนักงานกลางของ อ.อ.ป. ปี 2559-2564
แผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน ประจำปี 2559 - 2564
แผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน ประจำปี 2559
แผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์ - กลยุทธ์ ประจำปี 2559 - 2564 (Actionplan)
แผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์ - กลยุทธ์ ประจำปี 2559 (Actionplan)
แผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำนักงานกลาง ประจำปี 2562-2566
3. นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
4. คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน อ.อ.ป.
     - คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน ออป.กลาง
     - คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน ออป.เหนือล่าง
5. หน้าที่ของคณะกรรมการด้านความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร และระดับหัวหน้างาน
- แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2556 - 2560 สำนักงานกลาง อ.อ.ป.
- แผนป้องกันและรักษาความปลอดภัย กรณีมีการชุมนุมประท้วง บริเวณหน้าสำนักงานกลาง อ.อ.ป. และบริเวณใกล้เคียง
- นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การใช้งานเลื่อยโซ่ยนต์
- การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- ความรู้เรื่องอัคคีภัย
- เครื่องหมายและสีเพื่อความปลอดภัย
- แผนป้องกันภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจำปี 2562  
- แผนป้องกันภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจำปี 2562 – 2566
- คู่มือความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (E-Book) (ไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์)
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2564 - 2568
- แผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2564
- แผนป้องกันภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจำปี 2564
- แนวทางการฉีด COVID -19 Vaccine และข้อปฏิบัติก่อนฉีด Vaccine (เอกสาร) (อินโฟกราฟิก) (E-Book

บทความด้านสมุนไพร (จากวารสารเพื่อนป่า ออป.)

บทความด้านอาชีวอนามัย (จากวารสารเพื่อนป่า ออป.)