ประกาศ อ.อ.ป. เรื่อง มาตรการในการพักอาศัยของบ้านพักสวัสดิการ อ.อ.ป. ณ วันที่ 27 กันยายน 2562

- เกี่ยวกับบ้านพักฯ
          บ้านพักสวัสดิการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  เรวดี   เป็นบ้านพักสวัสดิการให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตั้งอยู่เลขที่ 190  หมู่  1  ถ.เรวดี  ต.ตลาดขวัญ  อ.เมือง  จ.นนทบุรี  11000  โทร. 0-2588-3262
ภายในบ้านพักประกอบด้วย

- บ้านเดี่ยวไม้  จัดไว้สำหรับ ผู้จัดการ/หัวหน้าส่วน (ระดับ 7) หรือเทียบเท่า ขึ้นไป จำนวน 6 หลัง
- เรือนแถวไม้  จัดไว้สำหรับพนักงาน ตั้งแต่ ระดับ 6 ลงมา จำนวน 9 แถว 94 ห้อง
- แฟลต  จัดไว้สำหรับพนักงาน ตั้งแต่ ระดับ 6 ลงมา จำนวน 5 ชั้น 80 ห้อง
- สนามบาสเก็ตบอล  เป็นสนามกีฬาชนิดบาสเก็ตบอล


- รายชื่อ คณะกรรมการบ้านพักสวัสดิการฯ [Download]

- ระเบียบบ้านพัก [Download]

- การเปลี่ยนแปลงเลขที่บ้านในบ้านพักสวัสดิการ อ.อ.ป. (เรวดี) [Download]

- ตารางบันทึกค่ามิเตอร์น้ำ [Download]

- บรรยากาศภายในบ้านพัก (คลิกเพื่อดูรูปใหญ่)