1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายในของ อ.อ.ป.

 2. กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 3. นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

 4. คู่มือการบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. ประจำปี 2559

 5. คู่มือการควบคุมภายในของ อ.อ.ป. ประจำปี 2559

6. การบริหารความเสี่ยง

7. การควบคุมภายใน
 6.1 แผนบริหารความเสี่ยง ของ อ.อ.ป. ประจำปี 2559  7.1 กิจกรรมการควบคุมภายในตามแผนบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. ประจำปี 2559
 6.2 แบบฟอร์มการรายงานผลความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยง (บส.04)  7.1 กิจกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน(CSA) ประจำปี 2559
   7.3 แบบฟอร์มการรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับหน่วยงาน (แบบติดตาม ปย.2)
   

 8. แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงาน ของ อ.อ.ป.

 
 กฏบัตร กก.คส ปี 2555  
คู่มือและหลักเกณฑ์ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ สคร 
   คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน            
  หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

การบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

 นโยบายบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป.  แบบฟอร์ม สตง.
 แผนบริหารความเสียง ปี 2558  แบบสอบถามควบคุมภายใน (สตง.)
   กิจกรรมการควบคุมภายใน ปี 2558

วาระการประชุม

รายงานการประชุม

 วาระการประชุม บริหารความเสียง ครั้งที่ 1-2558  รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารความเสียง ครั้งที่ 1-2558
 วาระการประชุม บริหารความเสียง ครั้งที่ 2-2558  รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารความเสียง ครั้งที่ 2-2558
 วาระการประชุม บริหารความเสียง ครั้งที่ 3-2558  รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารความเสียง ครั้งที่ 3-2558
   

  แบบฟอร์มการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2558 

 (บส.04) ผลความก้าวหน้าความเสี่ยง ปี 2558 (ระดับองค์กร)

 (ปย.1) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

 (แบบติดตาม ปย 2) ติดตามรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

  (ปย.2) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

  (ปอ.1) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

  (ปอ.2) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

  (ปอ.3) รายงานแผนการปรับปรังการควบคุมภายใน

  แบบฟอร์มการขอเพิ่มข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ อ.อ.ป.

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส

1. ผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1-2/2558

   1.1 ผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง

        1.1.1 รายงานความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยง   ดาวน์โหลดไฟล์

        1.1.2 ข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยง   ดาวน์โหลดไฟล์

    1.2 ผลการดำเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

        1.2.1 รายงานผลการควบคุมภายในระดับองค์กร  ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (บส.04)
-ไตรมาสที่ 1-2/2558
-ไตรมาสที่ 3/2558
-ไตรมาสที่ 4/2558

รายงานผลการควบคุมภายในระดับองค์กร (ปอ.3)
-ไตรมาสที่ 1-2/2558
-ไตรมาสที่ 3/2558
-ไตรมาสที่ 4/2558

การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
คู่มือการบริหารความเสี่ยง                                                   แผนการควบคุมภายใน (ระดับองค์กร)  
  คู่มือการบริหารความเสี่ยง (ฉบับสมบูรณ์)                                 คู่มือการควบคุมภายในประจำปี 2555-2556
  ปกคู่มือความเสี่ยง            
  แผนการบริหารความเสี่ยง (ระดับองค์กร)