- แบบประเมินความพึงพอใจ

open

01-การเตรียมความพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์

02-ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งโปรแกรมสแกน

03-ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งปลั๊กอินโปรแกรมสแกนสนับสนุน Chrome Firefox

04-บันทึกหนังสือรับจากภายนอก

05-บันทึกหนังสือนอกระบบ

06-การสร้างหนังสือภายใน

07-การสร้างหนังสือภายนอก

08-อ้างถึง+ตารางอ้างอิงถึง

09-ไฟล์แนบ+ตารางไฟล์แนบ scan

10-การสแกน

11-แก้ไขหนังสือ+ดูประวัติการแก้ไข

12-การยกเลิกหนังสือ

13-ทำหนังสือภายในให้เป็นหนังสือส่งออก

14-ดึงกลับ
15-คืนเรื่อง
16-ปิดเรื่อง

17-คำสั่งการ+คำเสนอ+การปฏิบัติ1

18 ส่งหนังสือ

19 สำเนาหนังสือ

20 นำเข้าแฟ้ม

21 ลงชื่อรับ+ลงสมุดรับ

22 ออกเลขที่หนังสือ

23 ค้นหาตามรายละเอียดหนังสือ

24 ดูตามความเคลื่อนไหวของหนังสือ

25 ค้นหารายการสมุดทะเบียน

26-ค้างรับ

27-ค้างดำเนินการ

28-บันทีกการจองเลข +วิธีใช้เลขจอง

29-รายงานสมุดทะเบียนรับ

30-รายงานสมุดทะเบียนส่ง

31-รายงานสมุดส่ง

32-รายงานการรับหนังสือภายใน

33-รายงานหนังสือค้างรับ

34 รายงานหนังสือรับเข้าจากภายนอก

35-รายงานหนังสือส่งออกนอกหน่วยงาน

36-รายงานหนังสือระหว่างดำเนินการ

37-รายงานการลงนามหนังสือ

38-รายงานสรุปจำนวนเลขรับ

39-รายงานสรุปจำนวนเลขส่ง

40-รายงานสรุปจำนวนหนังสือรับเข้าจากภายนอก แยกตามหน่วยงาน

41-รายงานสรุปจำนวนเลขทะเบียนส่ง

42-รายงานสรุปการใช้งานระบบสารบรรณ1

43-รายงานสรุปสถิติการนำเข้าไฟล์

44-บันทึกข้อมูลแฟ้มหนังสือ
4
5-กระบวนงานทางด้านสารบรรณ ปี 2563 
46- คู่มือการใช้งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564