วิสัยทัศน์ อ.อ.ป. (FIO's Vision)

“องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ส่งเสริมการปลูกสร้างส่วนป่าเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไม้สู่สากล

โดยยึดหลักความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม”