1. โครงสร้างของหน่วยงาน  
   
1.1 การทำไม้ 
   การทำไม้จากป่าสัมปทาน เคยเป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้ และผลกำไรหลักของ อ.อ.ป. และได้ขาดหายไป ตั้งแต่รัฐบาลได้งดสัมปทานทำไม้ป่าบก เมื่อปี 2532 เป็นต้นมา การทำไม้ จากพื้นที่เปิดใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ของรัฐ (ป่านอกโครงการ) และไม้ของกลางจากการตรวจยึดจับกุมของพนักงานเจ้าหน้าที่ ยังคงเป็นกิจกรรมที่ทำรายได้สำคัญ ให้แก่ อ.อ.ป. แต่มีความไม่แน่นอน และมีแนวโน้มจะลดน้อยลงไปเรื่อย ๆ อย่างไรก็ตาม การทำไม้จากสวนป่าที่มีแผนจัดการ ที่แน่นอนชัดเจน จะมีความสำคัญมากขึ้นตามลำดับ
   1.2 การปลูกสร้างสวนป่า 
   อ.อ.ป. ได้ปลูกสร้างสวนป่าในระบบหมู่บ้านป่าไม้ มาตั้งแต่ปี 2510 จนถึงปัจจุบัน มีพื้นที่รวม 428,590 ไร่ ทั้งไม้สัก ยูคาลิปตัส ยางพารา และ ไม้กระยาเลยชนิดต่าง ๆ กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคได้ช่วยเหลือราษฎรผู้ยากจน ไร้อาชีพ และไร้ที่ดินทำกินเป็นจำนวนมาก ที่สำคัญคือ ได้จัดตั้งหมู่บ้านป่าไม้ จำนวน 42 แห่ง มีสมาชิก 2,251 ครอบครัว ประชากร 10,572 คน ได้สร้างโรงเรียน 24 แห่ง ได้ใช้จ่ายเงินลงทุนไปแล้วมากกว่า 2 พันล้านบาท ตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมา อ.อ.ป. ได้รับโอนสวนป่าที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานทำไม้โดยบริษัท จังหวัดทำไม้ จำกัด จากกรมป่าไม้ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พื้นที่รวม 428,606 ไร่ และ อ.อ.ป. ได้ใช้จ่ายเงินในการป้องกัน ดูแล บำรุงรักษาไปแล้วประมาณ 370 ล้านบาท

2. ธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ 
   อุตสาหกรรมไม้ ปัจจุบัน อ.อ.ป.มีโรงเลื่อย โรงงานดังนี้

- โรงเลื่อยไม้สัก 2 โรง
- โรงเลื่อยไม้กระยาเลย 2 โรง
- โรงงานอบไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 1 โรง
- โรงงานบ้าน และอัดน้ำยาไม้ 1 โรง
- นอกจากนี้ มีเครื่องเลื่อยเคลื่อนที่ 5 หน่วย
- โรงเลื่อยขนาดเล็กในภูมิภาค 1 โรง
   ในห้วงเวลาที่ผ่านมา อ.อ.ป. ได้ใช้ไม้จากป่าธรรมชาติเป็นวัตถุดิบหลัก ตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมาได้นำไม้จากสวนป่า เพื่อแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มมากขึ้น และได้กำหนดเป็นนโยบายสำคัญให้มีการรณรงค์ในการใช้ไม้ จากป่าปลูกแทนไม้จากป่าธรรมชาติ

3. ธุรกิจบริการ 
   3.1 การท่องเที่ยว 
   เป็นธุรกิจที่ อ.อ.ป.เพิ่งจะเริ่มดำเนินการหลังจากการแก้ไข เพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.อ.ป. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา ยังทำรายได้ให้ อ.อ.ป.ไม่มากนัก แหล่งท่องเที่ยวของ อ.อ.ป.ที่ได้เปิดบริการแล้วได้แก่ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สวนป่าแม่แจ่ม สวนป่าเกริงกระเวีย สวนป่าทองผาภูมิ และสวนป่าเขากระยาง 
   3.2 การรับจ้างปลูกสร้างสวนป่า 
   เป็นธุรกิจใหม่อีกธุรกิจหนึ่ง อ.อ.ป.คงเพียงรับจ้าง ก.ฟ.ผ.ปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างปี 2537 - 2541 จำนวน 21,463 ไร่ เป็นเงิน 76.63 ล้านบาท 
   3.3 การจัดการทรัพย์สิน 
   อ.อ.ป.มีที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ จำนวน 44 แปลง มีเนื้อที่รวมประมาณ 2,997 ไร่ นอกจากจะใช้ที่ดินบางแห่งเป็นที่ตั้งสำนักงาน โรงงาน ใช้เป็นพื้นที่รวมหมอนไม้ และให้เช่าในกิจกรรมการเกษตรแล้ว อ.อ.ป.ไม่มีรายได้หรือผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ จากที่ดินกรรมสิทธิ์แต่อย่างใด 
อ.อ.ป. ได้รับมอบนโยบายให้ดำเนินการพัฒนาที่ดินเหล่านี้ด้วยการขาย ให้เช่า หรือร่วมพัฒนาให้เป็นแหล่งรายได้ของ อ.อ.ป. ต่อไป

4. ธุรกิจและกิจกรรมอื่น
   4.1 บริษัทในเครือและการร่วมทุน 
   - บริษัทไม้อัดไทย จำกัด อ.อ.ป.ได้ลงทุนก่อตั้ง บ.ไม้อัดไทย จำกัด ในปี พ.ศ. 2495 เมื่อกิจการก้าวหน้า ได้แยกตัวออกไปดำเนินการเป็นเอกเทศตั้งแต่ปี 2505 ปัจจุบันมียอดขายปีละประมาณ 1,200 ล้านบาท ผลิตไม้อัด ฮาร์ดบอร์ด ประตูไม้แผ่นเรียบและไม้บาง อ.อ.ป.มีผู้แทนร่วมอยู่ในคณะกรรมการบริหารกิจการ 1 ในจำนวน 9 คน และได้รับเงินปันผลตามผลกำไรของบริษัทฯ 
   * ค.ร.ม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2541 ให้ความเห็นชอบแผน แม่บทการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ซึ่งได้จัดให้ บริษัทไม้อัดไทย จำกัด อยู่ในกลุ่มที่จะต้องให้พ้นสภาพความเป็นรัฐวิสาหกิจโดยสิ้นเชิง 
   - บริษัทจังหวัดทำไม้ จำกัด เมื่อปี 2511 ครม.มีมติให้ อ.อ.ป. ร่วมทุนกับบริษัทจังหวัดทำไม้ รวม 48 บริษัท ๆ ละ 20-46.67 % ต่อมาได้มีการยกเลิกสัมปทานทำไม้ ครม.จึงมีมติให้ อ.อ.ป.ถอนตัวจากการเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด ปัจจุบันได้เลิกกิจการแล้ว 20 บริษัท ส่วนที่เหลืออยู่ในระหว่างดำเนินการ 
   4.2 บริการสาธารณะ 
   ตามอำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง อ.อ.ป. ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาชนบท หลายโครงการ อาทิ โครงการปลูกสร้างสวนป่า เพื่อการพัฒนาชนบท โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ รวมถึงการจัดสวนป่า ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว การฝึกและอนุรักษ์ช้างไทย ไว้เป็นมรดกชาติ นอกจากนี้ อ.อ.ป.ได้มีส่วนร่วมและมีบทบาทหลักในโครงการหลวงสันกำแพงโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ตลอดจนการดูแลรักษาช้างสำคัญคู่พระบารมีที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นรัฐวิสาหกิจเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทเกษตรกรรมอุตสาหกรรมพานิชยกรรมการเงินและบริการและดำเนินการตามนโยบาย