1.

โครงสร้างและคุณสมบัติคณะกรรมการของ อ.อ.ป.

2.

 

 

ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ อ.อ.ป. 

2.1 อัตราค่าตอบเเทนเเละค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการของ อ.อ.ป.

2.2 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบเเทนรายเดือนเเละเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ

2.3 แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและ
     คณะกรรมการชุดย่อย

3. ประวัติกรรมการ 
4. การเข้าประชุมของคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ประจำปี 53 / 5455 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60 / 61/62/63/64
5. สภาพธุรกิจ
6. CG&CSR
7. การดำเนินการต่อผู้มีส่วนได้เสีย  
     อ.อ.ป. คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียจึงได้กำหนด  ระเบียบ อ.อ.ป.ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ.2558 เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานในเรื่องนี้