คู่มือ และแผนฯลฯ

  คู่มือกระบวนการนวัตกรรมองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
  แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจำปี 2564-2568
  แผนยุทธศาสตร์นวัตกรรมองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจำปี 2564
  กฎบัตรคณะกรรมการด้านการจัดการนวัตกรรมองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจำปี 2563
  คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและจัดการนวัตกรรมขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2564
  นโยบายด้านการจัดการนวัตกรรม ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2563 
  ประกาศนโยบายองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เรื่อง การจัดการนวัตกรรมขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
  ยุทธศาสตร์ด้านวัตกรรมขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2565-2569