ช่องทางการรับเรื่องข้อร้องเรียนทั่วไป
1.ตู้ ปณ.222 ปณฝ.หลานหลวง กรุงเทพฯ 10102
2.ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3.
โทรสาร (FAX) 0-2629-9891
4.
จดหมายส่งตรงถึงผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
5.จดหมายส่งตรงถึงผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
6.Website : www.fio.co.th
7.ระบบ E-Petition
8.ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ช่องทางการรับเรื่องข้อร้องเรียนการทุจริต
1.ตู้ ปณ.222 ปณฝ.หลานหลวง กรุงเทพฯ 10102
2.ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3.
โทรสาร (FAX) 0-2629-9891
4.
จดหมายส่งตรงถึงผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
5.จดหมายส่งตรงถึงผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
6.Website : www.fio.co.th
7.ระบบ E-Petition
8.ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
9.ID Line ผู้อำนวนการสำนักตรวจสอบภายใน : 0898449728
10.เบอร์โทรศัพท์ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน : 0898449728


มาตรการและแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
1.
แนวทางการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป Download
2.
แนวทางการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต Download

 

การรับคำปรึกษา
1.ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2.โทรศัพท์ 0-2282-3243 - 7 ต่อ 500-506
3.โทรสาร (FAX) 0-2629-9891