การรับเรื่องข้อร้องเรียน
1.ตู้ ปณ.222 ปณฝ.หลานหลวง กรุงเทพฯ 10102
2.ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3.โทรศัพท์ 0-2282-3243 - 7 ต่อ 502
4.โทรสาร (FAX) 0-2629-9891
5.จดหมายส่งตรงถึงผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
6.จดหมายส่งตรงถึงผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
   มอบให้ สำนักตรวจสอบภายใน ดำเนินการ

 

การรับคำปรึกษา
1.ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2.โทรศัพท์ 0-2282-3243 - 7 ต่อ 500-506
3.โทรสาร (FAX) 0-2629-9891