มุมมองอุปกรณ์เคลื่อนที่

อ.อ.ป. จับมือ สมอ. ลงนาม MOU พัฒนา – ยกระดับมาตรฐาน‘การจัดการ สวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของ อ.อ.ป.’ ให้เป็นมาตรฐานแห่งชาติ และได้รับการรับรองเป็นมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนามาตรฐานธุรกิจป่าไม้ไทย ...

       นายพิพัฒน์ ชนินทยุทธวงศ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรม-   ป่าไม้ เปิดเผยว่า อ.อ.ป.เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่มีภารกิจด้านการบริหารงานขององค์กรเรื่องการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในสวนป่าเศรษฐกิจ และการส่งเสริมการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ตลอดจนพัฒนาอุตสาหกรรมไม้และสร้างมูลค่าเพิ่ม กอปรกับเป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์ในการปลูกสร้างสวนป่าไม้เศรษฐกิจ ที่ยึดตามแนวทางการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนที่คำนึงถึงความยั่งยืนหลักๆ ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ตามหลักมาตรฐานสากล ซึ่งในปัจจุบัน อ.อ.ป. ได้นำหลักเกณฑ์ มาตรฐานสากล มาใช้บริหารจัดการในสวนป่าเศรษฐกิจของ อ.อ.ป. บนพื้นที่ประมาณ ๒๓๐,๐๐๐ ไร่ สำหรับพื้นที่สวนป่าของ อ.อ.ป. ที่เหลือนั้น อ.อ.ป. ได้ดำเนินการจัดระบบการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนตามมาตรฐานของ อ.อ.ป. เอง โดยยึดหลักการและแนวทางเดียวกับมาตรฐานสากล เพื่อตระหนักและเตรียมความพร้อมในการจัดการป่าไม้ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม

      ล่าสุด อ.อ.ป. มีนโยบายที่จะพัฒนามาตรฐานการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจของ อ.อ.ป. ให้เป็นมาตรฐานการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจระดับประเทศ เพื่อให้มีศักยภาพในการได้รับการรับรองให้เป็นมาตรฐานสากล อ.อ.ป. จึงยื่นเรื่องขอเข้าเป็นหน่วยงานเครือข่ายของ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งมีฐานะเป็นสถาบันมาตรฐานแห่งชาติที่ประสานความร่วมมือในการกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ     ว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO)    

     รองผู้อำนวยการ รษก.แทน ผอ.อ.อ.ป. กล่าวต่ออีกว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่องความร่วมมือด้านการกำหนดมาตรฐานกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันเพื่อที่จะกำหนดมาตรฐานสาขาการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนให้ทันต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และพัฒนาธุรกิจป่าไม้ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยจะแบ่งกรอบความร่วมมือเป็น ๒ ส่วน ในส่วนแรก สมอ. จะมอบหมายเจ้าหน้าที่ของ สมอ. เป็นคณะกรรมการจัดทำร่างมาตรฐานของ อ.อ.ป. และจะพิจารณาเสนอประกาศเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตลอดจน สมอ. จะให้การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรของ อ.อ.ป. ให้มีความรู้   ความเข้าใจในกระบวนการกำหนดมาตรฐานของ สมอ. ตามแนวทางสากล  ส่วนที่ ๒ อ.อ.ป จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำร่างมาตรฐาน และส่งร่างมาตรฐานให้ สมอ.เพื่อพิจารณาก่อนดำเนินการประกาศเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตลอดจนมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำร่างมาตรฐานร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมการพิจารณาร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้วยและหลังจากที่มาตรฐานของ อ.อ.ป. ได้รับการพัฒนาให้เป็นมาตรฐานระดับประเทศแล้ว ขั้นตอนต่อไป อ.อ.ป. จะยื่นเรื่องสมัครเป็นสมาชิกของ PEFC เพื่อให้ PEFC ตรวจรับรองให้เป็นมาตรฐานสากลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ต่อไป ......