ประกาศ ออป.ส.ทม. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง

วันสิ้นสุดการเผยแพร่ : 2558-10-06 14:26:00

ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบในการสอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

ตารางสอบ