ประกาศ ส.ทม. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบ ประกาศ ณ วันที่ 8 ก.ค. 59

วันสิ้นสุดการเผยแพร่ : 2559-07-11 11:15:00

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ