รักษาการ ผู้อำนวยการสำนัก

 นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ

 

  เบอร์ตรง :  
  เบอร์ที่ทำงาน : 0 5422 7051 ต่อ 100
  เบอร์โทรสาร :  
  เบอร์มือถือ :  
  E-mail :  
  ที่อยู่ติดต่อ : 26 ถนนท่ามะโอ ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 52000

 

ผู้อำนวยการสำนัก (ประจำ)

 

 นายภาสกร มีวาสนา

Mr.Pasakon Meevasana 

  เบอร์ตรง : 0 5432 1499
  เบอร์ที่ทำงาน : 0 5422 7051 ต่อ 100
  เบอร์โทรสาร : 0 5432 1499
  เบอร์มือถือ : 089 851 4054
  E-mail :  
  ที่อยู่ติดต่อ : 26 ถนนท่ามะโอ ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 52000

*ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2560
อ้างอิงข้อมูลจากนามสงเคราะห์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้