ว่าที่พันตรี อภิชาติ จินดามงคล

 

  เบอร์ตรง : 0 5551 7869
  เบอร์ที่ทำงาน : 0 5551 5827
  เบอร์โทรสาร : 0 5551 7867
  เบอร์มือถือ :  
  E-mail :  
  ที่อยู่ติดต่อ : 26 ถนนท่ามะโอ ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 52000

*ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2560
อ้างอิงข้อมูลจากนามสงเคราะห์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้