นายสวัสดิ์ ตวงรัตน์หรดี ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ผู้แทนจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ให้การต้อนรับคณะผู้แทนราษฎรและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ จากสาธารณรัฐ   แห่งสหภาพพม่า ที่เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ      จังหวัดลำปาง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานด้านการปลูกสร้างสวนป่า การทำอุตสาหกรรมไม้           ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จ. ลำปาง เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา