มอบของที่ระลึก...เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 นางนิษฐิดา เจริญมิตร หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ สำนักกิจกรรมสัมพันธ์ เป็นผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มอบของที่ระลึกให้กับคณะผู้มีจิตศรัทธาจากโรงงานยาสูบ เพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้การสนับสนุนเงินบริจาคช่วยเหลือช้างเจ็บป่วยและพิการให้กับสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ทุกเดือนตลอดระยะเวลา 11 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน โดยมีนางสาววงศ์เพ็ญ อ่อนรัศมี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน โรงงานยาสูบ พร้อมคณะพ่อแม่อุปถัมภ์ช้างโรงงานยาสูบเป็นผู้รับมอบ ณ โรงงานยาสูบ กรุงเทพฯ