www.fio.co.th

Facebook.com

           คลิกลิงค์ด้านบนเพื่อเข้าชมผลิตภัณฑ์

นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการคลัง ได้ออกกฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุโดยวิธีการคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ข้อ 2 (10) “ให้ผลิตภัณฑ์และงานจ้างบริการอบไม้ ไสไม้ อัดน้ำยา ของ อ.อ.ป.” เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมและสนับสนุน และข้อ 3 (5) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือ หากหน่วยงานของรัฐ ไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือคัดเลือกก็ได้.ทั้งนี้.อ.อ.ป. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่อำนวยบริการให้กับรัฐบาลและประชาชนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไม้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความต้องการใช้ครุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ไม้จากป่าปลูกของ อ.อ.ป. เข้าเลือกชมสินค้าผลิตภัณฑ์ของ อ.อ.ป. ได้ที่ ส่วนอุตสาหกรรมไม้ บางโพ, ห้องแสดงสินค้า ถนนราชดำเนินนอก, หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ อ.อ.ป. www.fio.co.th และ Facebook.com: สำนักธุรกิจและการตลาด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักธุรกิจการตลาด หมายเลขโทรศัพท์ 0 2282 3243 ต่อ 140, 142