รับมอบเงิน...เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2561 นายกองตรี ธงชัย สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง ที่ปรึกษาโครงการพฤกษานุรักษ์ มเหสักข์ นวมินทรานุสร เป็นผู้แทนรับมอบเงินจำนวน 404,800 บาท จาก นางสลีพรรณ ธรรมสโรช เพื่อมอบให้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สำหรับนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมพื้นที่สวนป่านาพญา จ.ชุมพร และสวนป่ากะเปอร์ จ.ระนอง รวม 11 ไร่ สำหรับปลูกกล้ามเหสักข์และสักสยามมินทร์ พรรณไม้เศรษฐกิจมีค่าที่กำลังเสี่ยง สูญพันธุ์ เป็นการสานต่อโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี