เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 นายธีระพงษ์ โคตะยันต์ ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค์การ-อุตสาหกรรมป่าไม้ และคณะกรรมการฯ ได้เข้ามอบกระเช้าเพื่อสวัสดีปีใหม่ นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการ-องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมกับได้รับนโยบายการดำเนินงาน ปี 2561 โดย ผอ.อ.อ.ป. ขอให้ร่วมแรงร่วมใจทำงานให้ อ.อ.ป. บรรลุเป้าหมายต่อไป ณ ห้องประชุมองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (302)