อ.อ.ป. ร่วมงานวันไม้เศรษฐกิจไทย ๒๕๖๑

              องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมกับ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภาคีเครือข่ายด้านป่าไม้ จัดการเสวนา เรื่อง “อุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน : Wood industries Driven SDG Thailand 4.0” เนื่องในวันไม้เศรษฐกิจไทย ๒๕๖๑ ที่จัดขึ้นในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยในงานจัดให้มีกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจ และการแสดงผลผลิต ผลิตภัณฑ์ป่าไม้และภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน โดยครั้งนี้ อ.อ.ป. ได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานเกี่ยวกับภารกิจการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ และการสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจบนที่ดินกรรมสิทธิ์หรือที่ที่มีสิทธิใช้ประโยชน์ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลงานในการสนองนโยบายรัฐบาล ของ อ.อ.ป. รวมทั้งร่วมจัดแสดงและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ของ อ.อ.ป. ในครั้งนี้ด้วย