ร่วมขับเคลื่อน....เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานประกาศวาระแห่งชาติ “สิทธิมนุษยชนขับเคลื่อน Thailand 4.0” เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

                ซึ่งในโอกาสนี้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ได้มอบหมาย นางนิษฐิดา เจริญมิตร หัวหน้าฝ่าย (ระดับ ๘) ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักบริหารกลาง เป็นผู้แทนหน่วยงาน เข้าร่วมรับฟังการประกาศวาระแห่งชาติฯ และร่วมเป็นสักขีพยานยืนยันเจตนารมณ์ของรัฐบาล ในการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนไปสู่การปฏิบัติในประเทศไทย กอปรกับเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในสาระสำคัญและทิศทางการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานต่างๆ นำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อช่วยลดปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมต่อไป