องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ร่วมกับ จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง ร่วมจัดทำโครงการ “พฤกษานุรักษ์ มเหสักข์ นวมินทรานุสรณ์” ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ บนพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคใต้ จำนวน 2 สวนป่า ได้แก่ สวนป่านาพญา จังหวัดชุมพร และสวนป่ากะเปอร์ จังหวัดระนอง บนพื้นที่รวมทั้งสิ้น 22 ไร่

               โดยในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 จัดขึ้น ณ สวนป่านาพญา ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และได้ดำเนินการปลูกต้นเมหสักข์ สักสยามมินทร์ จำนวน 1,100 ต้น โดยมี พลเรือเอก จุมพล ลุมพิกานนท์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว และในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 จัดขึ้น ณ สวนป่ากะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ได้ดำเนินการปลูกต้นเมหสักข์ สักสยามมินทร์ จำนวน 1,100 ต้น โดยมีนายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดในโครงการฯ ดังกล่าว

               สำหรับโครงการ “พฤกษานุรักษ์ มเหสักข์ นวมินทรานุสรณ์” ที่จัดขึ้นทั้ง 2 ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจน นางสลีพรรณ ธรรมสโรช ผู้ที่ให้การสนับสนุนโครงการฯ, นายธงชัย สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง ที่ปรึกษาด้านสื่อประชาสัมพันธ์, นายสุชาติ ทับเคลียว ผู้อำนวยการสำนัก -องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเป็นจำนวนมาก

               ทั้งนี้ โครงการ “พฤกษานุรักษ์ มเหสักข์ นวมินทรานุสรณ์” เป็นหนึ่งในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการสนองพระราชดำริ ในการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุกรรมพืชของประเทศให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในประเทศไทยและ หมู่ประชาคมโลกที่จะนำไปสู่การอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรของชาติอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังจัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพสกนิกรชาวไทย เห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ไม้สักพระราชทานต่อไป